Продължават процесите на окрупняване в селското стопанство, като те са особено видими в животновъдството, стана ясно от Аграрен доклад 2018 г.
 
 
През това десетилетие се наблюдава намаление на земеделските стопанства в страната почти наполовина от 370 222 броя (2010 г.) на 201 014 броя (2016 г.), като в същото време използваните земеделски площи се увеличават, макар и минимално, от 4 475 528 хектара на 4 491 860 хектара.
 
Статистиката на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) не предлага по-нови данни за броя на земеделските стопанства, но отчита, че през 2017 г. използваните площи се разширяват до 5 029 529 хектара.
 
На фона на стремеж към разширяване на мащаба, растеж и окрупняване се забелязва спад на броя на регистрираните земеделски стопани. В края на миналия програмен период те са 76 408. През 2014 г. броят им рязко нараства до 97 266, като достига своя максимум година по-късно, когато регистрираните земеделски производители стават 98 303.
 
През последната стопанска година те намаляват до 93 021. Това се обяснява с продължаващата външна миграция в селското стопанство, с неблагоприятната демографска структура в селските райони и с неблагоприятните условия в някои браншове, които карат стопаните да се оттеглят от дейността.
 
 
„През 2017 г. се запазва тенденцията на намаление на броя на стопанствата, отглеждащи селскостопански животни, главно за сметка на отпадане на част от дребните стопанства. Окрупняването на сектора допринася за по-голяма устойчивост на фермите, по-ефективно и рентабилно производство“, отбелязва Аграрният доклад 2018 г.
 
Експертите уточняват, че в сравнение с предишната година животновъдните стопанства, в които се отглеждат говеда, намаляват с 15,1%, а тези с биволи – с 6,1%. При стопанствата, които отглеждат овце и кози, спадът е съответно с 14,6% и 22,3%, а при тези със свине - с 26,4%.
 
По същото време общият брой на говедата и овцете намалява с по 3,2% на годишна база, а този на свинете - с 3,8%. Нараства обаче броят на отглежданите кози с 8,2% и този на биволите – с 4,4%.
 
 
При всички видове селскостопански животни е налице уедряване на стопанствата, допълват експертите. Най-съществен ръст е регистриран при средния брой на козите, отглеждани в стопанство – с 39,3%, до 17,6 броя, а при козите майки - с 40,4%, до 15,1 броя. 
 
Спрямо предходната година средният брой на свинете общо в стопанство се увеличава с 30,7%, до 73,2 броя, а този на свинете майки – с 26,3%, до 49,7 броя. 
 
При средния брой на животните в стопанствата, отглеждащи говеда и биволи, нарастването е съответно с 14% и 14,1%. Отчетеният ръст при средния брой крави в стопанство е с 14,7%, до 11,5 крави, а при този с биволици – с 52,6%, до 29 броя. 
 
Средният брой на овцете в стопанство нараства с 13,3% на годишна база, а този на овцете-майки - с 13,8%.
 
Тревожни са последните данни (2017 г.) за стопанствата с пчелни семейства в страната – те намаляват с 12,2% на годишна база, до 13 431, докато пчелните семейства нарастват с 1,5%, до 765 772 броя. Така средният брой пчелни семейства в едно стопанство достига 57 броя, при 49,3 броя през 2016 г. 
 
„Към пчеларството се наблюдава засилен интерес, поради което броят на професионалните стопанства, отглеждащи 150 и повече пчелни семейства нараства с 11,1% на годишна база, докато броят дребните стопанства с до 9 и с между 10 и 49 пчелни семейства намалява, съответно с 27,3% и с 15,4%“, коментират експертите на министерството.