Европейската сметна палата публикува Годишния си доклад за финансовата 2019 година. В него одиторите оценяват положително отчетите на държавите членки, тъй като според тях те дават вярна и точна представа за финансовото състояние на ЕС. От друга страна обаче, все още има твърде много грешки при разходите.

Десислава Танева: Нивата ни на грешки са под тези на другите

Специално в областта на селското стопанство в документа се посочва, че нивото на грешките е слабо за нискорисковите преки плащания, които са 70% от плащанията по функция „Природни ресурси“. Като такива се определят преките плащания и плащанията на площ, които не са предмет на ангажименти за агроекология и климат. Фермерите обикновено подават правилни заявления или правят дребни грешки.

Като високорискови разходи все още се оценяват главно плащанията, които подлежат на възстановяване. Като пример одиторите посочват разходите за развитие на селските райони, пазарни мерки, рибарство, околна среда и климат. Те съставляват 30 % от плащанията по функция „Природни ресурси“.

„В тези области редовно сме откривали и измервали количествено случаи на неправомерни разходи, свързани с представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации, с потенциални конфликти на интереси и със съмнения за създаване на изкуствени условия“, твърдят от Сметната палата.

В неотдавнашното си становище относно обсъждания в момента преходен регламент за ОСП, одиторите отбелязват, че се отделя все по-голямо внимание на плащанията за земеделски стопани, които не са истински фермери, а придобиват земя, за да получават плащания по линия на ОСП. 

Според Сметната палата ЕК и законодателите биха могли да използват преходния период, за да преценят дали определенията „истински земеделски стопанин“, „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ и „минимална селскостопанска дейност“ трябва да бъдат преразгледани. Целта е да се отстрани рискът, включително като се изясни понятието „земя на разположение на земеделския производител“.

Вижте плащанията за 2019 г. за всяка държава членка за разходите по функция „Природни ресурси“ при споделено управление (млн. евро)