Зайците да могат да се отглеждат биологично. Това предлага прооект на допълнение в Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.
 
 
Зайците попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 834/2007 г., като живи животни, но не са разписани подробни правила за отглеждането им по биологичен начин в Регламент (ЕО) № 889/2008 г.
 
Предвижда се, че когато не са установени подробни правила за производство на някои животински видове, някои водни растения и някои микроводорасли, се прилагат правилата за етикетиране, предвидени в чл. 23, и за контрол – в дял V от същия регламент, като до включването на подробни правила за производство в европейското право се прилагат националните правила на държавите членки или при липса на такива правила се прилагат частни стандарти, приети или признати от държавата членка. Към момента е проявен интерес от страна на земеделски производители желаещи да отглеждат зайци по методите за биологично производство. 
 
В проекта е записано, че за пускането на пазара на зайци и заешко месо, животните трябва да са отгледани в съответствие със стандартите за биологично производство. В случаите, когато няма достатъчен брой  биологично отглеждани зайци, въвеждането на небиологични животни  в стопанството е възможно при спазване на следните условия:
 
А) при създаване на стадо за първи път до 100 % от животните могат да бъдат с небиологичен произход, като се отглеждат в съответствие със стандартите за биологично производство.
 
Б) при въвеждане на животни в биологично стадо могат да бъдат закупени небиологични нераждали женски зайци до 20 % и мъжки до 5 % от броя на възрастните зайци в стадото. Този процент може да се въвежда всяка година при уведомление на контролиращото лице. Мъжките и женските  зайци за развъждане трябва да са по-млади от навършена четири месечна възраст.
 
В) в съответствие с чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) 889/2008 процентът на нераждалите женски зайци може да се увеличи до 40 % при издадено от компетентния орган разрешение, в следните случаи:
- ако стопанството ще се разширява значително;
- ако се сменя порода;
- в случай на висока смъртност (над 40 %), причинена от болест или бедствие.
 
Няма да се разрешава отглеждането на биологични и небиологични животни в едно и също стопанство (оператор).
 
Съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007, тревопасните животни имат достъп до пасище, когато условията позволяват. Следователно за зайците трябва да се гарантира достъп до пасища, когато физиологичното състояние на животното и/или метеорологичните условия позволяват.
 
Ако те нямат достъп до пасища, трябва да имат достъп най-малко до площта за дейности на открито, която може да бъде частично покрита и трябва да бъде отворена на най-малко три страни (към откритата част и слънчевата светлина). Освен това, когато достъпът до тревни площи е ограничен или когато  площите за дейности на открито не са достатъчно, за да отговори на техните изисквания, постоянно се предоставят достатъчни количества груб фураж и други подходящи материали.
 
Общата гъстота на животните е такава, че да не надвишава 170 кг азот на година на хектар:
Общественото обсъждане на проекта продължава до 27.5.2018 г.