Земеделското министерство публикува обновената методика за намаляване или отказване на плащане по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие и селските райони 2014-2020 г. Промените ще се прилагат за заявления, подадени през Кампания 2020.

Албена Симеонова: Напълно е възможно да се стигне до ново източване на екосхемите

От заповедта на агроминистъра става ясно, че част от санкциите са завишени по три направления от агроекологичната мярка.

Контрол на почвената ерозия

Направление „Контрол на почвената ерозия“, дейност „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“ - процентът на намаление на плащанията при неспазване на изискването „Земеделските стопани спазват изискването за затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения" числата 10% при ниска степен 20% при средна степен и 50% при висока степен се заменят съответно с 15%, 30% и 70%.

Пасторализъм

Следващата промяна е по направление “Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“. Тук процентът на намаление на плащанията при неспазване на изискването „земеделските стопани спазват нормите на натоварване на пасищата, одобрени от дирекциите на националните паркове, и поддържат гъстота на ЖЕ/ха, съгласно плана за управление на съответния парк“ се променя от 10% на 15%.

Голямо завишение на санкцията има при изискването „земеделските стопани извеждат животните на паша на определените планински пасища най-малко 3 месеца от годината от периода май-октомври; изключение от тези срокове се допуска при изрично разпореждане на дирекцията на съответния национален парк“ се променя от 5% на 30%.

От 15 на 45% е увеличена и максималната стойност на санкциите по направлението.

Опазване на застрашени от изчезване местни породи

Последната промяна е по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“. Тук процентът на санкция при неспазване на изискването се увеличава от 7 на 15% . А самото условие гласи: „земеделските стопани представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) за клане или продажба на всяко подпомагано животно през текущата година".

От 12 на 25% е увеличена максималната стойност на санкциите по направлението.