Европейската комисия (ЕК) продължава да оказва практическа подкрепа, за да помогне на земеделските стопани, засегнати от тазгодишната суша. Ще бъдат предоставени допълнителни облекчения, за да могат стопаните да осигурят храна за своите животни, съобщиха от пресцентъра на ЕК.
 
 
Комисията представи допълнителен пакет от мерки за повишаване на наличните количества фураж — един от основните проблеми пред земеделските стопани, които се борят с последиците от сушата. Този пакет допълва мерките, които бяха оповестени в началото на август.
 
„Комисията реагира бързо на първите сигнали за тези екстремни климатични явления и аз продължавам да следя ситуацията отблизо. Поддържам връзка с министрите на засегнатите държави членки и заедно преценяваме адекватността на вече въведените мерки. Вярвам, че допълнителните действия, които предприемаме днес, ще облекчат земеделските стопани при решаването на проблема с недостига на фураж за животните. Приветствам неотдавнашните изявления на няколко държави членки, които изразиха готовност да помогнат на своя земеделски сектор, и ще продължа да им съдействам, за да използват в пълна степен съществуващите възможности, преди всичко в рамките на общата селскостопанска политика“, обясни Фил Хоган.
 
Представените нови дерогации се отнасят по-конкретно до някои правила за екологизиране:
възможност зимните култури, които обикновено се засяват през есента с цел да се прибират или да се използват за паша, да се считат за междинни култури (нещо, което според действащите понастоящем правила е забранено), ако са предназначени за паша или за производство на фураж;
възможност междинните култури да се засяват като чисти култури (а не като смес от култури, както се изисква според действащите правила), ако са предназначени за паша или за производство на фураж;
възможност определеният за междинните култури 8-седмичен минимален период да се съкрати, за да могат земеделците навреме да засеят след тях зимните култури;
включване на Франция в приетата по-рано дерогация за косене и паша на оставена под угар земя.
 
Официално бе представено и оповестеното преди няколко седмици предложение за по-големи предварителни плащания. За да се осигурят повече финансови ресурси на земеделските стопани, те ще могат да получат до 70 % от полагащите им се преки плащания и 85 % от плащанията за развитие на селските райони още от средата на октомври 2018 г., вместо да чакат до декември.
 
Тези предложения допълват вече съществуващите разпоредби за такива обстоятелства. Във всички случаи Комисията гарантира, че всички тези мерки се прилагат по пропорционален начин, като се взимат предвид екологичните съображения. Така например съгласно съществуващите правила за държавната помощ може да се предостави помощ в размер до 80 % от щетите, причинени от суша (или до 90 % в районите с природни ограничения), при спазване на определени конкретни условия. Във връзка със закупуването на фуражи може да се кандидатства за помощ на основание материални щети или загуба на доходи. Компенсации за щетите може също така да се предоставят, без да е необходимо да се уведомява Комисията (т.нар. „помощ de minimis“), като сумите за отделните земеделски стопани може да достигат до 15 000 евро за период от три години. Възможности за облекчения има и по линия на развитието на селските райони, включително например под формата на финансиране за повторно засяване на пасища или компенсация за загуба на доходи.
 
Всички тези предложения бяха представени на държавите членки на заседание на съответния комитет. Те следва да бъдат подложени на гласуване през идните дни и да бъдат официално приети до края на септември. Мерките ще се прилагат със задна дата.
 
До 31 август ЕК трябва да получи актуална информация за последиците от сушата.