Покрай неяснотите около напояването – доколко да присъства в Плана за възстановяване и под каква форма, забравихме кои са останалите опорни точки, по които земеделието ни може да бъде подпомогнато. 

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

Общият бюджет е 447,3 млн. евро без ДДС. Половината са публични средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост, а другата половина – частно финансиране. 

По линия на Фонда ще се подкрепят инвестиции в четири направления.

Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Тук максимално допустимите разходи за един заявител са 511,3 хил. евро, интензитетът на помощта – 50%, а максималният размер на субсидията – 255,6 хил. евро. С общо 325 млн. евро могат да бъдат подпомогнати минимум 636 земеделски стопани за следните възможни инвестиции:

•    съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък;
•    съоръжения за съхраняване на минерални торове;
•    съоръжения за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
•    съоръжения за преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти;
•    прецизно земеделие за опазване на природните ресурси (оптимизиране на почвените обработки, употребата на торове и препарати за растителна защита и др.);
•    инвестиции в мобилни кланични пунктове;
•    съоръжения за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване;
•    системи и оборудване за събиране, обработка и анализ на данни (за растениевъдството – отдалечен контрол, поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви; за животновъдството – проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност и др.);
•    цифрови решения;
•    автоматизация и роботизация (за растениевъдството – при торене, растителна защита, управление на климата, превенция от неблагоприятни климатични събития и др.; за животновъдството –механизирано хранене, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, включително в пчеларството, системи за управление на тора, електропастири, GPS системи за идентифициране на постоянно затревени площи, дронове и др.);
•    други активи, свързани с опазване на околната среда, климата и природните ресурси.

Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

За безвъзмездната помощ от общо 15,3 млн. евро могат да кандидатстват стопани, организации на производители, кооперации, сдружения на производители. Максимален размер на инвестицията – 1,53 млн. евро, интензитет на помощта – 50%, максимален размер на субсидията по един проект – 767 хил. евро. Идеята е до 2025 г. да бъдат изградени 10 такива центрове с инвестиции за:

•    изграждане/реконструкция на център и инфраструктура за събиране, подготовка за предлагане на пазара (почистване, сортиране, опаковане/пакетиране, етикетиране) и съхранение на плодове и зеленчуци;
•    съоръжения за отделните фази на подготовка на продукцията за продажба (приемане, сортиране, калибриране, почистване, пакетиране/опаковане, етикетиране);
•    съоръжения за складиране и съхранение на продукцията (включително за охлаждане, замразяване, сушене, техника за складиране, бокспалети, каси/щайги за многократна употреба);
•    техника за транспортиране на продукцията и др.

Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни

До 2025 г. могат да бъдат подпомогнати минимум 6 проектни предложения на развъдни организации. При изграждането на 6 обекта за отглеждане на мъжки разплодни животни интензитетът на помощта е 50%, средният размер на субсидията за един проект – 391,3 хил. евро, а общият индикативен размер на финансовия ресурс – 2,35 млн. евро. Възможните инвестиции са:

•    изграждане/реконструкция на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж, съоръжения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.);
•    оборудване, свързано с дейностите по отглеждане на животните;
•    оборудване на лаборатория за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност;
•    транспортни средства за разпространение с цел използване на добития разплоден материал и др.

Инвестиции, свързани с ефективното използване на вода в земеделските стопанства

С общо малко над 101 млн. евро могат да бъдат подпомогнати минимум 150 проектни предложения на земеделски стопани. Интензитетът на помощта е 50%, а средният размер на субсидията – 339,97 хил. евро:

•    поливни системи, включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване и др.;
•    инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води и за повторно използване на води;
•    съоръжения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода;
•    съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.;
•    системи за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения;
•    Други инвестиции, свързани с ефективното използване на водите.

По график подготовката и обявяването на схемите следва да стане в първото тримесечие на 2022 г. Кандидатстването и договарянето е заложено в периода между четвъртото тримесечие на 2022 г. до третото тримесечие на 2023 г. Проекти се изпълняват от третото тримесечие на 2023 г. до второто тримесечие на 2025 г. Отчитането и плащането продължава от второто тримесечие на 2024 г. до четвъртото тримесечие на 2025 г.