Възможно ли е пасища да се отдават само на реалните животновъди? Възможно е, стига процедурата за даването им да бъде променена, така че да работи по-добре, убедени са браншови организации в сектор “Овцевъдство” и “Козевъдство”.

Животновъди в конфликт за достъпа до паша

В края на месец октомври, Комисията по земеделие в Народното събрание прие като основателни няколко предложения на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) относно процедурата в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за даване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния (ДПФ) и общинския поземлен фонд (ОПФ) на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни.

Сега от НОКА дефинираха своята визия за по-справедливо разпределение на държавните и общински пасища към реалните животновъди. Асоциацията изпрати писмо с предложения за промяна в сегашната процедура до председателя на Комисията по земеделие в Народното събрание - Мария Белова.

На първо място асоциацията предлага от текста по чл. 37, ал. 6 да отпадне:
При разпределението предимство да имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок”. 

 

Предлагат се промени и в ал. 6: 
“Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението, предимство имат кандидатствалите местни животновъди, на които фермите са в близост до съответните пасища.
Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започне от лицата, които притежават най-малко животновъдни единици. Комисията съставя протокол за окончателно разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май”.

 

Както и в ал. 11:
“Протоколът по ал. 10 се обявява в кметството и в сградата на Общинската служба по “Земеделие” и се публикува в интернет страницата на общината на съответната областна дирекция по Земеделие. В протокола се включва регистрационен номер на животновъдния обект, отглежданите в него, както и размер на разпределените пасищни площи в съответното населено място.
Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределението имоти в 14 дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго”.

 

Според браншовата структура масова практика у нас е пасищата, мерите и ливадите е да се отдават за ползване не в съответните землища, в които са регистрирани животновъдните обекти, а далеч от фермите дори и в други населени места.

“Това води до невъзможност да се ползват по предназначение и лишава правоимащите от правното им основание. Все още значителна част от пасищата, мерите и ливадите са предоставени на външни лица, които не отглеждат животни. Някои от тях се преотстъпват за ползване от животновъди, които не разполагат с такива, а субсидиите се получават от правоимащия. Това е крайно погрешна и пагубна за българското животновъдство практика, която трябва да се преустанови”, убедени са от НОКА.

 

Пред Агри.БГ Симеон Караколев, съпредседател на асоциацията коментира:


“Представянето на списъци с класираните кандидати е предпоставка за провеждане на справедлива и безпристрастна процедура за даване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд. Това е важен стимул за местните животновъди, които живеят в съответното населено място и са данъкоплатци на общината. С това се дава публичност и прозрачност на този процеси, а така също за извършването на самоконтрол и за предотвратяване от измами за представяне на виртуални обекти и виртуални животни”, обясни Караколев.

Асоциацията настоява и за създаване на ал. 16:
“При разпределенията се прилага балансирано съотношение между всички ползватели в даденото землище на пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ”.


Друга масова практика, според браншовиците, е пасищата, мерите и ливадите да се дават за ползване избирателно.

“Често виждаме как на едни стопани се дават само чисти пасища, а на други - такива, които са извън слой. По този начин след няколко години вторите стопани губят какъвто и да е интерес за наемане на пасища от ОПФ и ДПФ, въпреки че пашуват върху пасищата, които вече са разпределени на друг”, добавят от НОКА.

Браншовата структура настоява и за определянето на глоби за държавните служители при неспазване на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Параграф 15, ал. 1, 3 и 4 :
(1)Ползвателите, сключили договор за заем или аренда на пасища, мери и ливади от ДПФ или ОПФ преди 24 февруари 2015 г. са длъжни в срок от 1 февруари 2021 г. да приведат договорите с изискванията на чл. 37 и ал. 1,4 и 6.
(3) Договорите за наем или аренда на пасища, мери и ливади от ОПФ и ДПФ, които не са преведени в съответствие в срока по ал. 1 или 2 и чл. 37 и ал. 6 се прекратяват от кмета на общината съответно от директора на областна дирекция “Земеделие”
(4) Кмет на община, съответно директорите на областна дирекция “Земеделие”, който не прекрати договорите при условията на ал. 3 и не съобрази отдаването им съобразно изискванията на чл. 37 и ал. 6 се наказва с глоба от 5 000 до 10 000 лв.


Според НОКА съобразяването на ЗСПЗЗ с чл. 37 и ал 6 ще отговори на изискванията за хуманно отношение при отглеждане на пасищните животни. 

Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Наредба № 4 за прилагане на мярка 14, изискват осигуряването на необходимите по размер пасищни площи на животинска единица и предотвратяване изминаването на големи преходи до пасищата. Отговорността за това не може да се търси само от животновъдите, а от отговорните лица в общинските и областните дирекции по “Земеделие”, които са длъжни справедливо да разпределят пасищните площи на реалните фермери от съответното населено място.

Настояваме субективният подход при разпределението на наличните в съответното населено място пасищни площи, с нуждите на местните фермери и предоставянето им на странични лица, да се счита за сериозно закононарушение и отговорните фактори подлежат на санкциониране”, заключиха от браншовата структура.