Земеделските стопани вече могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022. 

Гласувайте: Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. или чрез преглед в общинските служби по земеделие (ОСЗ) на конкретни физически блокове или части от тях върху цифровата ортофотокарта.

Стопаните могат да се запознаят и с предварителните резултати от проверки на декларираните площи спрямо граници и начин на трайно ползване на физическите блокове, в които попадат площите им. Проектът е одобрен със заповед на министъра на земеделието Явор Гечев и е предаден на ДФЗ – РА за извършване на кръстосани проверки, калкулации и изплащане на субсидии по схеми и мерки за директни плащания на площ.

При несъгласие с посочените данни, кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието. Образци на възраженията се генерират автоматично до 20 декември 2022 г. включително чрез СЕУ.

Регистрираните с индивидуален профил в СЕУ кандидати генерират възражения след идентификация с потребителско име и парола в профила си. Останалите земеделски стопани могат да извършат проверка и да генерират възражение от меню „Полезна информация и справки“, подменю „Справки/Регистри“, част „Декларирани парцели с разлики спрямо слой "Площи допустими за подпомагане" и слой "Физически блокове"“ в публичната част на системата.

Кандидатите за подпомагане с регистрация в системата ще могат да генерират възражения от личните си профили, а останалите – от публичната част на СЕУ. Възраженията ще се приемат в областните дирекции „Земеделие”.

При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните и общинските служби по земеделие към ресорното ведомство.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022.

На база данните от окончателния слой ПДП, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2022 заявления за подпомагане, предстои да се извърши окончателна оторизация по схемите и мерките на площ за миналогодишната кампания.

Както всяка година, така и през тази кампания, при необходимост Разплащателната агенция може да извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума, а на стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Според индикативния график от 10 и 20 декември ще бъде разплатена помощта с най-голям бюджет – по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Първият транш от около 650 млн. лв. ще бъде по първоначален слой. Окончателното плащане ще бъде в периода между 1 и 10 юни 2023 г.