В новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз основен приоритет ще бъде опазването на околната среда и минимизирането на отрицателното въздействие върху климата на земеделските дейности. Според системата за кръстосано съответствие, след 2020 г. получаването на финансиране от ОСП ще бъде обвързано с изпълнението на определени екологични условия от фермерите.

Какви ще са добрите земеделски практики в новата ОСП?

В тази връзка Министерството на земеделието (МЗХГ) публикува списък от земеделски практики, които допринасят за опазването на околната среда и имат положителен ефект върху климата и природата. Той има само информативна цел и няма обвързващ характер, уточняват от институцията.

Ето кои са добрите практики в сферата на животновъдството, които предлагат от Министерството:

Хуманно отношение към животните

В практиката изискванията за „хуманно отношение“ се основават на принципа на петте свободи”: Свобода от глад и жажда, Свобода от дискомфорт, Свобода от болка, Свобода да изразяват нормално поведение, Свобода от страх и стресови ситуации. За постигане на по-добро хуманно отношение се прилагат мерки за стимулиране на стопаните при поемане на доброволни ангажименти при отглеждане на животните, които надхвърлят заложените стандарти и за които се упражнява контрол от компетентната структура.

Опазване на застрашените от изчезване местни редки породи животни

В настоящия програмен период тази практика се прилага при спазване на следните изисквания:

- Отглеждат се застрашени от изчезване местни породи.

- Спазва се развъдната програма за съответната порода.

- При загуба на животни вследствие на клане, продажба, смърт или кражба се представя копие от документ, който удостоверява причината за загубата на животните.

- Представя се зоотехнически сертификат за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за еднокопитните – идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно.

- Представя се разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община (за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд – от държавното горско стопанство.

- Спазват се Правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Практики за намаляване на емисиите на амоняк във въздуха, отделени от селскостопански източници

Като възможни благоприятни дейности тук Министерството посочва:

- Прилагане на стратегии за балансирано хранене.

- Нискоемисионни системи за съхранение на оборския тор.

- Нискоемисионни системи за сградите за отглеждане на животните.

- Нискоемисионни техники за разпръскване на оборски тор.

Практики за намаляване на емисии на нитратите във водите, отделени от селскостопански източници

- Изграждане на съоръжения за съхранение на оборски тор.

- Управление на процесите по прилагане на органичен тор в почвата.

- Управление на процесите по прилагане на органичен тор в почвата.

Противодействие на болести по животните и борба с патогенните заболявания

Земеделските производители имат задължение да предотвратяват разпространението на болести - между животни, от животни към хора и от хора към животни. Има достатъчно много микроорганизми, които заразяват и животни, и хора, тъй като на практика споделяме една и съща екосистема. Дори един сектор да полага много усилия за по-добро обществено здраве, те могат да бъдат опорочени от липсата на усилия в друг сектор.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.