В рамките на директните плащания в новата ОСП след 2023 г. се предвиждат доброволни еко-схеми, които ще бъдат под формата на плащане на база хектар или животинска единица. Темата беше обсъдена по време на публичен дебат за зелените практики между аграрното министерство и земеделския бранш.

Мярка 13: Обнародвани са окончателните ставки и обхват

Бъдещите еко-схеми следва да надграждат задължителните изисквания за кръстосано съответствие. По тях ще се възнаграждават онези стопани, които извършват селскостопански практики, благоприятни за околната среда и климата, или като компенсация за въвеждането на тези практики. 

Министерството вече е разроботило списък с добри земеделски практики, който включва: 

запазване на структурата на почвата, увеличаване на съдържанието на органичен въглерод и устойчива употреба на пестициди, намаляване на парниковите газове, опазване на природните ресурси, прилагане на консервационно земеделие чрез обработки, целящи запазване на почвения ресурс, интегрирано производството на растения и растителни продукти и биологично производство, управление на хранителните вещества и торенето, ефективното напояване, борба с вредители, болести и ерозия.

Акцент бяха управлението на елементите на ландшафта и пасищата, както и опазването и възстановяването на биологичното разнообразие. 

В областта на животновъдството са необходими високи стандарти за хуманно отношение към животните, надхвърлящи задължителните, както и опазване на застрашените от изчезване местни редки породи. Координационното звено представи практики за намаляване на нитратите във водите, отделени от селскостопански източници, и прилагане на стратегии за балансирано хранене. Беше предложен метод за ефективно оползотворяване на биомаса с животински произход.

В добрите земеделски практики има и предложения за сътрудничество между растениевъди и пчелари, засяване на медоносни растения и подвижно пчеларство. 

Списъкът с добрите земеделски практики е публикуван за обществено обсъждане до 10 август. Може да се запознаете с него тук.

От ресорното министерство напомнят, че изтича срокът за становища по идентифицираните потребности,  публикувани за обществено обсъждане до 22 юли тук.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.