700 000 дка от държавния поземлен фонд да се продадат срещу 340 млн. лева. Продажбата обаче няма да е само срещу пари, а и срещу поименни компенсаторни бонове. Това е една от идеите, които се дискутират в последните дни.

 По този начин Министерският съвет смята да “закърпи” липсите в държавния бюджет на страната за 2024 г.

Всичко това става ясно от писмен отговор на земеделския министър Кирил Вътев до финансовия министър Асен Василев.
 
От информацията на земеделското ведомство става ясно, че тези 700 000 дка земи са всъщност 1/5 от целия останал държавен поземлен фонд.

“Прогнозната стойност на касовите приходи от продажбата на земи от държавния поземлен фонд чрез поименни компенсационни бонове (ПКБ), посочени в предложената рамка за бюджет на МЗХ за 2025 г. е в размер на 340 млн. лв.

За тази стойност, при допускане на продажба чрез търг на земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за притежатели на поименни компенсационни бонове, на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи, ще са необходими по предварителни разчети приблизително 700 000 дка., което представлява 1/5 от наличния държавен поземлен фонд.
 
Съгласно чл. 35, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), шестдесет на сто от предложената цена в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд се заплащат с ПКБ от спечелилия участник. Останалите четиридесет процента е с парични средства от цената на имота по пазарна оценка.

Следва да се има предвид, че ресурсът на земите от държавния поземлен фонд е ограничен и се използва:

- за обезщетяване на собствениците, чиито имоти не могат да бъдат възстановени, поради проведени мероприятия, както и за обезщетяване български граждани, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна Република България и Кралство Гърция (ДВ, бр. 87 от 1964 г.);

- за дългосрочно отдаване под наем и аренда, като ежегодно приходите са в размер на приблизително 90 млн. лв.", пише земеделският министър до Асен Василев.

Идеята за продажба на държавните земи не е нова за фермерите. Подобни идеи имаше още по време на първото правителство на Бойко Борисов, когато министър на земеделието беше Мирослав Найденов.

Тогава беше предложено около една трета от 154 хиляди декара земи да се продадат срещу поименни компенсационни бонове.