Смятам, че през следващият програмен период именно управлението на риска ще бъде от особено значение за доходите на фермерите. В момента имаме Първи стълб, който е директни плащания и той трябва да остане, но освен това, трябва да се мисли и за нови мерки, свързани най-вече с управлението на риска. На това акцентира Люк Ваноарбеек, говорител на Съюза на фермерите в Белгия.
 
 
- Какво представлява Белгийският фермерки съюз?
- Белгийският фермерски съюз е много силна организация в нашата страна. Тя е с много богата история, която датира от дълго време, тъй като организацията е създадена преди повече от 120 години.
 
 
Структурата на Белгийския фермерски съюз се разделя на три основни стълба. Първият стълб е най-важният, създадохме лоби. Вторият стълб е движението в селските райони, което обхваща около 200 000 души. Третото звено, което също е от особена важност, е икономическият стълб на организацията. Ние създадохме малка банка, KBC, която предоставя кредити за фермери. KBC е активна и в България – това е банка ОББ. Разполагаме и с няколко големи компании, които предоставят услуги и с такава, която оперира на пазарите. Белгийският фермерски съюз е един от основните играчи в икономиката, социалните дейности и диалог.
 
- В България особен проблем е високата средна възраст на фермерите в селските райони. Каква е ситуацията в Белгия?
- Средната възраст на фермерите в Белгия е 50 години и това е голям проблем. В цяла Европа само 6% от фермерите са под 35 години. Проведохме изследване в Белгия и само 18% от фермерите над 55-годишна възраст заявиха, че имат човек от семейството си, който да поеме стопанството им занапред във времето, разказа той.
 
Ние виждаме сериозен проблем в процеса по смяната на поколенията в Белгия. Както знаете Брюксел е столицата на Белгия и ние се намираме в една урбанизирана територия. Това е една специфична ситуация, при която ние имаме нужда от обработваема земеделска земя. Това е и едно от най-големите предизвикателства у нас.
 
- Вярвам, че предизвикателствата не свършват дотук. Кои са другите, които можете да откроите? 
- Друго сред основните предизвикателства е трудното място, което фермерите заемат в хранителната верига. Наблюдава се голямо движение на концентрация в търговията на дребно в хранителната верига. Фермерите не са достатъчно силни обаче. Опитваме се да ги убедим да произвеждат и да се организират сами в организации на производители и кооперации. Това е един от основните проблеми. 
 
Друг също толкова важен проблем, с който се опитваме да се справим, е подобряване на доходите на фермерите. Трябва да работим върху устойчивостта на фермерите. Те са твърде ангажирани в пропагандата на цените на пазара. Това се получава и заради популярността на земеделския бизнес, който е в основата и на това, че младите хора не искат да се връщат на село и да продължат да се занимават със селско стопанство. Земеделието вече не е популярно в Белгия.
 
 
- Има ли Белгия глад за работна ръка в селските райони? 
- Ние имаме нужда от 45 000 сезонни работници в Белгия, които да работят в различните сектори на селското стопанство. Повечето от тези хора идват от новите страни-членки на ЕС, като България, Румъния, Полша и т.н. Ние имаме липса на хора, които искат да работят в земеделието.
 
- Как виждате бъдещето на Общата селскостопанска политика? Какви са Вашите приоритети?
- Според нас най-важното предизвикателство, с което трябва да се справим, е да изправим позициите на фермерите в хранителната верига. Този основен проблем за нас дава много възможности за подобряване на доходите на фермерите, изравняване на позициите им и подобряване на цените. Ако успеем да се справим с позициите на фермерите в хранителната верига, това би било голям прогрес. 
 
Следващото нещо е да подобрим доходите на фермерите. В момента имаме Първи стълб, който е директни плащания и смятам, че той трябва да продължи да съществува. Но освен това трябва да продължим да мислим за нови мерки, които да управляват риска в стопанствата. Предвид на това, че имаме знания в застраховането и банкирането, смятам, че през следващият програмен период именно управлението на риска ще бъде от особено значение за доходите на фермерите.
 
ОСП беше много успешна политика, тъй като осигури достъпна храна и добър стандарт за стопаните, дори и недостатъчно висок. Няма как да бъдем конкуретни, ако не се обединим. Селското стопанство е крайъгълен камък в развитието на европейската политика и нека да си остане такъв. Политката се използва за създаването на решения. Решението за бюджета например – трябва ни достатъчен бюджет и нека да го кажа по белгийски – не можем да постигнем повече с по-малко.