Земеделските производители в Европа намаляват използването на химически торове в практиката си, но процесите в по-новите страни членки на ЕС забавят тези темпове.

Как капковото напояване влиза в торенето на зеленчуци?

Европейската комисия (ЕК) публикува днес пазарен доклад за прилагането на торовете в Общността. Проучването показва, че използването им в ЕС се стабилизира през последните години. 

ЕК: „Приемането на прецизни земеделски технологии обаче предлага потенциал за по-ефективно използване.“

Икономическите ползи от по-ефективното прилагане на торове са ясни, отбелязват анализаторите.

Цените на торовете може да имат значително въздействие върху икономическото състояние на земеделските производители, тъй като тези продукти представляват средно 10% от разходите в растениевъдството.

„Освен това цената на азотните торове е силно зависима от стойността на природния газ, тъй като тя представлява 60% до 80% от производствените разходи. За селскостопанския сектор това увеличение на неговата зависимост от нестабилните световни цени на енергията“, смятат експертите.

Проучването е установило, че използването на торове е намаляло значително през последните две десетилетия, като това се дължи преди всичко на пазарните реформи, провеждани като част от Общата селскостопанска политика (ОСП).

Темпът на намаление обаче се забавя, тъй като така наречените нови страни членки отчитат леко увеличение в потреблението на торове.

Този процес е налице в групата от 13 „нови“ държави в европейското семейство - България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения. В 15-те „стари“ страни членки използването на торове бележи отчетлив спад.

ЕС си остава нетен вносител на торове, макар че 90% от използваните количества се произвеждат в страните членки. По-голямата част от вноса идва от Северна Африка, Русия и САЩ. Фосфорните торове се доставят главно от Мароко и Русия, а продуктите, които съдържат калиеви соли, идват главно от Русия и Беларус.

ЕК: „Екологичното въздействие на използването на торове е смесено.“ 

Когато торовете се използват по подходящ начин, прилагането им може да увеличи производството на биомаса, да помогне за улавянето на повече въглероден диоксид, като в същото време повиши добивите. Това от своя страна позволява от по-малки площи да се произведат повече хранителни продукти и да се намалят емисиите от парникови газове.

Прекомерната употреба на торове обаче може да има и отрицателно въздействие. Негативните ефекти се свързват с изтичане на азот във водоемите и с нарушения в екоравновесието.