Един анализ, три проведени анкетни проучвания и близо година и половина след стартирането на втората част на кампанията „Заедно за българското село!“, фондация Смарт Агростарт подготвя своите препоръки до отговорните институции, базирани на резултатите от проведените до момента дейности.

Трите проведени анкети на различни теми дават ясна представа за нагласата на заинтересованите страни по актуални теми. Така например анкетата „Селските райони и селскостопанският сектор на прага на новия програмен период“ показва, че близо 70% от анкетираните смятат, че механизмите за подпомагане във връзка с пандемията от COVID 19 и последиците от военните действия в Украйна имат положителен ефект за агросектора у нас, но само в краткосрочен план.

Едва 15,4% вярват, че ефектът от тях е дългосрочен.

По същата тема 77% от попълнилите анкетите са на мнение, че стимулите за привличането на млади хора в селскостопанския сектор и селските райони в стратегическите документи за сектора до 2027 г. не са ясно формулирани и разбираеми. Запитани за техните очаквания към изпълнителната власт при разработването на законодателството, свързано със сектора, респондентите посочват най-често необходимостта от повече прозрачност и информираност на заинтересованите страни, както и нуждата от разширяване обхвата на участниците при обсъждане на правилата, програмите и политиките.

В рамките на анкетата „Възможна ли е модернизацията и дигитализацията на стопанствата чрез Националния план за възстановяване и устойчивост?“, близо 100% от респондентите са на мнение, че публикуваните за обществено обсъждане образци на документи за направленията за подкрепа на селскостопанския сектор по НПВУ не са достатъчно добре комуникирани и разяснени на потенциалните бенефициенти. 88% от анкетираните смятат, че предложените образци на документи по направленията от НПВУ и включените в тях условия, адресират очакванията на селскостопанския сектор само частично. Като най-важни видове подкрепа в рамките на НПВУ анкетираните посочват технологичната и екологична модернизация и напояването.

Анкетата „Стратегическият план на България - възможности и предизвикателства за земеделските производители“ пък показва, че промените в условията за подпомагане по време на прием създават трудности при кандидастването по интервенците от СПРЗСР за над 87% от респондентите.
На база на тези и други резултати, предстои изпращането на серия от препоръки до отговорните институции от експертите на фондация Смарт Агростарт.

Повече за кампанията може да видите тук: https://smartagro.bg/project/zaedno-za-balgarskoto-selo-2023/ 

Фондация Смарт Агростарт изпълнява проект №BG05SFOP001-2.025-0099 с наименование „Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата, свързани с необходимостта от своевременно подобряване на националното законодателство в сферата на земеделието и развитието на селските райони чрез правилно адаптиране на нормативната база за прилагане на политиките в сектора.“ Финансиран от Европейския социален фонд и изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“.