Въпреки че област Монтана е сравнително далеч от огнищата на високопатогенна инфлуенца при птиците в Плевенско, властите решиха да затегнат мерките.

Ще загробват и фуража от огнищата с високо патогенна инфлуенца по птиците в Плевенско

„Към момента случаи в област Монтана не са установени нито при диви, нито при домашни птици“, категоричен е директорът на ОДБХ-Монтана д-р Герго Гергов.

Въпреки това мерките за неразпространение на заболяването са стриктни. Сред най-важните моменти е наблюдението за осъществяване на неправомерна търговия с пернати.

„В област Монтана „одобрени“ пазари няма и при осъществяване на проверки редовно се констатират нарушения и се съставят актове за неспазване на изискванията“, обясни д-р Гергов.

По отношение на превантивните действия за недопускане на Високопатогенна инфлуенца  на територията на областта е важно да се обръща специално внимание върху начините за навременно сигнализиране за завишена смъртност при птици. Личните стопани например следва да сигнализират чрез кметовете на населени места, а ловно-рибарските сдружения – посредством позвъняване на открита в Централно управление на БАБХ телефонна линия или чрез подаване на сигнал в съответната ОДБХ.

На служителите на МВР е вменено задължението да осъществяват непрекъснат контрол върху транспортирането на птици или продукти от птиче месо. Кметовете пък следва да информират личните стопани, както и да контролират недопускането на свободно придвижване на птици извън дворовете в съответните населени места. Кланниците могат да извършват клане единствено на птици, освидетелствани чрез здравно-медицинско свидетелство, като наред с това се извършва и последваща дезинфекция на помещенията. Най-голямо обаче е значението на контрола, който следва да се извършва върху пазарите за търговия с птици.

Областната епизоотична комисия е обобщила в таблична справка всички определени до момента терени за загробване. Общо 81 са получили положителни становища към месец февруари 2021 година съгласно Наредбата за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти извън обектите.