Системата за контрол на биологичните продукти в Европейския съюз (ЕС) е усъвършенствана през последните години, но остават някои предизвикателства.
 
 
Това се казва в доклад на Европейската сметна палата. Необходимо е да се предприемат още действия за премахване на оставащите слабости в държавите членки и в надзора върху вноса, както и в проследимостта на продуктите, заявяват одиторите.
 
Заплащаната от потребителите цена за продуктите, носещи логото на ЕС за биологично производство, понякога е значително по-висока в сравнение с конвенционалните продукти. 
 
Преобладаващата част от биологичните продукти, потребявани в ЕС, са произведени на негова територия. Не съществуват научни тестове, чрез които да се определи дали даден продукт е биологичен или не.
 
Ето защо функционирането на надеждна система за контрол, която да обхваща цялата верига на доставки —производители, преработватели, вносители и дистрибутори, е от изключително значение за създаването на увереност у потребителите, че когато купуват биологични храни, те наистина са биологични. Европейската комисия има основна функция в осъществяването на надзор върху системата за контрол. Секторът на биологичното производство в ЕС се разраства бързо през последните години.
 
 
Одиторите проследиха изпълнението на препоръките от своя предишен доклад от 2012 г. И направиха оценка дали системата на ЕС за контрол върху производството, преработката, разпространението и вноса на биологични продукти вече дава по-голяма сигурност за потребителите.
 
В допълнение към последващите действия по шестте посетени преди това държави членки, одитни посещения в рамките на ЕС бяха проведени в България и Чешката република. Одиторите установиха, че системата за контрол е подобрена и са предприети действия по техните предишни препоръки.
 
Държавите членки, одитирани при предишния одит, са предприели действия за подобряване на системите си за контрол, а Комисията е възобновила своите собствени контролни посещения и вече е посетил повечето държави членки. Въпреки това продължават да съществуват редица слабости.
 
Използването на мерки за санкциониране на несъответствията с правилата не е хармонизирано в рамките на ЕС. Органите и контролиращите лица в държавите членки понякога реагират бавно, когато трябва да съобщят за случаи на несъответствие.
 
„Когато потребителите купуват биологични продукти, те разчитат, че правилата за биологично земеделие са били приложени на всеки етап от веригата на доставки, както за произведените, така и за внесените в ЕС продукти“, заяви г-н Николаос Милионис, член на Европейската сметна палата, отговарящ за доклада. „Комисията следва да работи  с държавите членки за отстраняването на оставащите слабости и за да направи системата за контрол възможно най-ефективна — това е от решаващо значение за запазване на доверието на потребителите в етикета за биологично производство на ЕС“.
 
Този път в одита бяха проверени по-обстойно режимите на внос. През 2018 г. ЕС е внесъл биологични продукти от над 100 трети държави.
 
Одиторите установиха, че Комисията е започнала посещения на контролиращи лица в страните износители на биологични продукти за ЕС. Те също така констатираха слабости в проверките, извършвани от държавите членки по отношение на пристигащите пратки, както и факта, че в някои държави членки все още се извършват непълни проверки на вносителите от страна на контролиращите лица. Одиторите извършиха проверка на проследимостта на биологичните продукти.
 
 
Въпреки подобренията през последните години, особено в ЕС, те установиха, че много продукти не могат да бъдат проследени обратно до земеделските производители, а за някои бяха необходими над три месеца, за да бъдат проследени.
 
Сметната палата препоръчва на Комисията:
- предприемане на действия по отношение на продължаващите слабости в системите за контрол и докладването на държавите членки;
- да се подобри извършвания от нея надзор над внасяните продукти, вкл. чрез засилване на сътрудничеството с органите по акредитация и с компетентните органи на други значими пазари на внос;
- да се извършва по-обстойни проверки за проследимост на биологичните продукти.
 
Докладът проследява предприетите действия във връзка със Специален доклад No9/2012 на Европейката сметна палата „Одит на системата за контрол върху производството, обработката, разпространението и  вноса на биологични продукти“, за целите на който одиторите проведоха посещения в Обединеното кралство, Германия, Италия, Испания, Франция и Ирландия.