В землището на село Крива круша, община Нова Загора, през последните години периодично се извършва изливане на течна торова фракция от две фирми, което води до замърсяване на питейната вода на селата Крива круша, Брястово и Караново, както и на двата язовира около село Караново”, се казва в депутатско питане до агроминистъра Кирил Вътев.

Продължават да „изплуват” въпроси около ОДЗ - Силистра

По думите на народния представител, местните редовно се оплакват, че изливане на течна торова фракция се извършва през цялата година дори и през забранения период на внасяне на азотни торове в почвата. Гражданите нееднократно са сезирали контролните институции, но без резултат.

Всъщност за последните пет години има седем сигнала според справката на Земеделското министерство. Във фокуса на вниманието са две дружества, едното от които е ферма с капацитет от 650 говеда и предназначение „за мляко”, която има регистриран животновъден обект по чл 137. 

Другата посочена фирма представлява енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции. Описано е я, че тя има наличните разрешителни и изпълнява законовите процедури за дейността. 

„Операторът, стопанисващ и животновъден обект в село Крива круша, е представил всички необходими документи за произход на превозваната биомаса. Не установено нерегламентирано излизване на готов продукт, което може да се квалифицира като торене или замърсяване. 

Наторяването с течна фракция, получена от енергийната централа, се извършва върху земеделски земи в съответствие с правилата за добра земеделска практика. Спазено е изискването в периода ноември – февруари да не се влага в почвата”, пише в отговора на агроминистерството.

Въпреки това оплакванията продължават. През 2024 г. постъпва сигнал за източване на течна торова фракция от лагуната на кравефермата в село Крива круша. Течността прелива в съседна земеделска земя, което представлява не наторяване, а замърсяване. Случаят е препратен до ОДЗ – Сливен.

„Проверките от всички сигнали установяват наличието на подходящи места за съхранение (бетонни басейни), а продаването и влагането на течната торова фракция е в разрешените от Добрите земеделски практики срокове”, уточняват от МЗХ.

Ето и обобщено справката по останалите сигнали:

Сигнал от 2021 г. не е потвърден при проверката. На следващата година са получени два нови сигнала, единият от които е потвърден при съвместна проверка с РИОСВ - Стара Загора. Установено е замърсяване при локално разливане на течна торова фракция в земеделска земя. 

Нови четири оплаквания постъпват и през 2023 г. При първото инспекторите заключават, че по време на проверката им вече е започнало рекултивиране на засегнатия терен и не може да се обясни произхода на замърсяването. Проверката по второто оплакване (за неприятна миризма) също не установява нищо притеснително.

За останалите два сигнала се казва, че внасянето с тороразпръсквач е в разрешения период и няма данни за наличие на техника и оборудване за изливане на течна торова фракция извън този период.

В публичната информация от екоинспекцията Агри.БГ намира и друг сигнал, подаден на „зеления телефон” на РИОСВ – Стара Загора през юни 2022 г. Той е за замърсяване на язовир между селата Крива круша и Караново. Проверката установява наличието на мъртви екземпляри риба.

„Не е установен точков източник на отпадъчни води, както и нерегламентирано заустване на отпадъчни води в микроязовира. Извършен е външен обход на кравефермата, в село Крива круша, разположена северно от притоците на микроязовира. При обхода се констатира наличие на черна гофрирана тръба от източната стена на най-северната сграда на кравефермата, заустваща на черен път до кравефермата. 

В момента на проверката от тръбата и от кравефермата няма изтичане на отпадъчни води в повърхностен воден обект. С оглед на това и с цел установяване законосъобразността на описаната по-горе тръба, заустваща на черния път до кравефермата, е изискано извършване на проверка от Община Нова Загора и ОДБХ - Сливен”, пише в становището на екослужбата.

Така изглежда, че всичко е наред… Или поне до следващия сигнал. Иначе община Нова Загора попада в обхвата на уязвимите зони и водите, замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 

Животновъдните обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати в уязвимите зони освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси.