Инвестиционно намерение в село Калугерово, община Лесичово за изграждането на фотоволтаици върху 2150 дка земеделски площи, пасища и гора събуди общественото недоволство и провокира редица въпроси. Обобщаваме развитието по случая в следния материал.

Ще отпадне ли подаването на документи при дългосрочното наемане на земеделска земя?

Още през лятото на миналата година стана публично, че пловдивска фирма иска да строи мащабен фотоволтаичен парк в землището на селото и в Общинския съвет на Лесичово бе внесено искане от кмета за отдаване под наем на хиляди декари земеделска земя без търг или конкурс.

За тази цел предназначението на общинските имоти следва да бъде променено, а на фирмата да се даде възмездно право на строеж и концесия за 35 години. Новината за това предизвика недоволство както у членове на Общинския съвет, така и у жители на общината и земеделци.

По-късно стана ясно, че частната фирма „Земеделие Калугерово ЕООД” е внесла инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична централа с мощност от 350 мВт върху въпросните 2150 дка. Проверка на Агри.БГ сочи, че въпросната фирма е регистрирана през ноември 2023 г. с капитал от 100 лв. Предметът й на дейност е „производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници”.

На 26 януари 2024 г. Общински съвет – Лесичево излиза с решение, с което одобрява (със 7 гласа „за”, 2-ма „въздържали се” и 2-ма „против”) техническо задание за изменение на общия устройствен план (ОУП) на общината и разрешава изменението на имоти, попадащи в землището на село Калугерово, предвидени предимно за производствена зона. Можете да го видите тук.

От публикуваното на сайта на Община Лесичово решение не става ясно кои и какви точно са имотите. С този и други въпроси народен представител се обърна към земеделския министър в края на февруари:

Представено ли е заданието на фирмата инвеститор и запознати ли са общинските съветници с детайлите по заданието на инвеститора? За чия сметка са осъществени промяната на ОУП, определени в Решението на общинския съвет от 26 януари и какви финансови гаранции е предоставил изпълнителят
Участват ли гори в смяната на ОУП на частни земи и възможна ли е промяната на ОУП, ако при проверка се установи наличие на такива? Попада ли в частните земи участък, който също е с постоянно затревени площи и как Общината го е продала на частен инвеститор?
Ако след направената проверка бъде установено, че в посочените местности попадат постоянно затревени площи, това не влиза ли в противоречие със Заповед РД 09-220/ 01.03.2023г. на Министерството на земеделието и храните?
Съществува ли растителност в посочените имоти, която е защитена по смисъла на Закона за защита на растенията?

 

В отговора на агроминистерството се твърди, че нито те, нито Изпълнителната агенция по горите могат да установят дали въпросните имоти, засегнати от изменението на Общия устройствен план на Община Лесичово, разрешен от Общинския съвет, представляват земеделски земи. Обяснението е, че на интернет страницата на Общината не са публикувани подробни данни.

"Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите не могат да извършат проверка и изразят компетентно становище. В случай че имотите представляват земеделски земи, за осъществяване на инвестиционното намерение на дружеството, следва да се проведе процедура по реда на чл. 24б от Закона за опазване на земеделските земи", заявяват от ведомството.

В него е записано следното:

(1) При необходимост от изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници за постигане на националната цел по чл. 12, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници и във връзка с прилагане на насърчението по чл. 17, ал. 1, т. 8 от същия закон, земеделските земи се считат с променено предназначение след влизането в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект за производство на енергия от възобновяеми източници и издаване на удостоверение по ал. 6.
(2) В случаите по ал. 1 заинтересованото лице подава заявление до директора на съответната областна дирекция "Земеделие", когато се засяга площ до 50 дка, съответно до министъра на земеделието и храните, когато се засяга площ над 50 дка, към което прилага копие от влезлия в сила подробен устройствен план, придружен с констативен акт, удостоверяващ влизането му в сила, регистър на засегнатите имоти, документите, необходими за промяна на предназначението на земята, посочени в правилника за прилагане на закона, както и становище от министъра на енергетиката или оправомощени от него длъжностни лица, че има необходимост от реализиране на конкретното инвестиционно намерение за постигане на националната цел по чл. 12, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници. За промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд, за които се дължи такса по чл. 30, ал. 2, се прилага документ от съответната общинска администрация, указващ размера на дължимата местна такса и доказателство, че същата е платена.”

 

Последното развитие по историята с фотоволтаичния парк в община Лесичово е, че в края на март 2024 г. с подписки и протестни действия жители на общината възразиха срещу реализирането на инвестиционното намерение и на практика осуетиха приемането на предложението за изграждане на фотоволтаичната електроцентрала, което трябваше да се гледа на заседание на Общинския съвет.

По информация на жители планираната територия за електроцентралата е дори двойно повече - над 4000 дка.От местната управа беше обявено, че предложението ще се разглежда след съгласуване с жителите на общината.