Проектонаредбата за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица е публикувана за обществено обсъждане. Новият текст предлага облекчение на административната тежест и стриктни изисквания по отношение на контролната и надзорна дейност.
 
 
Динамичното развитие на обществените отношения в сектора на биопроизводството и проведени одитни мисии от страна на Европейската комисия и Сметна палата обуславят необходимост от въвеждане на промени в подзаконовата нормативна уредба на национално ниво. Предвидените изменения обхващат почти всички аспекти от сектора за биопроизводство, пише в мотивите на проектонаредбата.
 
Предвижда се подобряване ефективността на надзорните и контролни механизми в областта на биологичното производство, както и гарантиране на необходимата прозрачност съобразно нормативната рамка в европейското право и националното  законодателство. Сред основните приоритети е и облекчаването на административната.
 
 
По отношение на контролната и надзорна дейност в проекта са заложени по-стриктни изисквания, свързани с процедурата по издаване на разрешения за извършване контролна дейност, както и нови и по-подробно разписани правила за контролиращите лица. Това е необходимо и поради заложеното разширение на приложното поле на техните функции и дейности. Предвидени са минимално задължителни реквизити в договора за сертификация и контрол между оператора и контролиращото лице, става ясно от проектодокумента.
 
Внесена е и допълнителна яснота във връзка с режима по издаването на разрешения от министъра на земеделието, храните и горите и както и по отношение на издаването на разрешения от контролиращите лица. Направени са и изменения относно прилагането на правила за биологично производство на земеделски продукти и храни и изключения от разпоредбите. Нововъведения се налагат и във връзка с обработката на базата данни на операторите в системите за контрол. Подробно е уреден и въпросът, касаещ базите данни на сортовете посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи.
 
В проекта на наредбата е заложено и разширение на състава на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биопроизводство, като се предвижда    включването на още две институции - Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и Центъра за оценка на риска по хранителната верига. 
 
С наредбата се създават национални правила за биологично отглеждане на зайци. 
 
 
Наред с това, МЗХГ ще се опита, чрез новата наредба да възроди националния знак за биологично производство с формата на калинка, който беше представен за първи път през 2003 г. Идеята на ресорното ведомство е логото да се поставя на етикетите на биопродуктите като гаранция, че са биологично чисти. Освен това то ще служи и за реклама. 
 
 
Общественото обсъждане на проекта продължава до 28 юли 2018 г.