В новия Закон за ветеринарномедицинската дейност може да се въведе Национален здравноосигурителен фонд за селскостопанските животни, който да функционира на принципа на споделената отговорност между държавата и стопаните като „взаимоспомагателен фонд“. 

Таван на плащанията - вижте трите варианта

Идеята е той да се финансира със средства от държавния бюджет, задължителни вноски от земеделските стопани и др. Одобрявате ли този модел на финансиране от всички заинтересовани страни, питат от Министерството на земеделието в специален въпросник.

До края на 2022 г. се запазва досегашният механизъм за финансиране на „Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в България“. От новия програмен период обаче са нужни промени.

В тази връзка България е проучила как работят взаимните фондове за изплащане на финансови обезщетения на земеделските стопани за икономически загуби в другите страни членки. В Естония, Испания, Гърция, Полша и Словакия такива няма. 

Германия има създадена система от фондове за болести по животните. Определени са максимални компенсационни плащания и задължение на собствениците е да заплащат вноски, както и да уведомяват за броя животни, отглеждани на определена дата. Животновъдите могат да сключват допълнителна частна застраховка срещу икономически щети например при възникване на огнища.

Министерство на земеделието: Възможно е България да реши да въведе такъв взаимоспомагателен фонд към ДФЗ.

Основната му цел е да се противодейства на масови епизоотии, като се въведе задължителна здравна осигуровка за всички селскостопански животни, отглеждани на територията на страната, която да бъде за сметка на операторите на животновъдни обекти.

Приходите за извършване на дейността на Националния здравноосигурителен фонд основно могат да се набират от държавния бюджет, европейски субсидии като съфинансиране на мерките и приходите от задължителните здравни осигуровки на селскостопанските животни.

Сега е моментът да изразите личното си мнение по готвените промени, като отговорите на публикувания въпросник. Отговорете на въпроса дали е необходимо финансово участие от страна на земеделските стопани в борбата със заразните заболявания и зоонози.

Споделете още дали според вас е правилно фермерите, които не са въвели нужните мерки за биосигурност, да получават субсидии и помощи от държавния бюджет.

Кога смятате, че следва да бъдат заплащани задължителните вноски на земеделските стопани за превенция срещу икономически загуби, причинени от поява на болест по животните – в началото на календарната година, след ежегодна инвентаризация на животните в обектите или друго.

Как според вас следва да се определя размерът на задължителните вноски на земеделските стопани – на брой животно, заявено за подпомагане за календарната година; на брой животно, обвързано с добавен коефициент за свързани със селекционен контрол; на брой животно и съответстващата му продукция за година; специална индивидуална оценка за определени видове и породи животни; или друго.