Пробовземачите да бъдат лицензирани за четири години. Това предлага проект на Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи).
 
 
С проектонаредбата ще се уредят условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне на здравното състояние на семената и посадъчния материал, пише в мотивите на документа.
 
Най-важната част касае пробовземачите. Предлага се те да получават разрешение за вземане на проби и то да важи четири години. 
 
На всеки четири години, преди изтичане на срока на разрешението, пробовземачите ще трябва да преминават двудневен опреснителен курс, организиран от ИАСАС, в края на който ще полагат изпит. Успешно издържалите изпита пробовземачи получават ново разрешение за срок от 4 години, пише в проектодокумента.
 
Проектонаредбата е подложена на обществено обсъждане, което продължава до 29 септември.