Още две нови групи и организации на производители бяха признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
 
„Свиневъдно сдружение” ООД, с район на дейност област Русе за група производители (ГП) в сектор „Месо“ и „Средец Милк” ООД, с район на дейност община Средец, област Бургас за организация на производители (ОП) в сектор „Мляко“ са двете нови организации в сектора.
 
Двете сдружения са учредени по инициатива на техните членове. В новопризнатата ГП членуват 4 земеделски стопани, отглеждащи месодайни породи свине, а в ОП – 6 земеделски стопани, отглеждащи млечни породи крави. 
 
Членовете и на двете сдружения са регистрирани по Наредба №3/1999 г. с посочените производства. Новите групи са създадени за постигане на следните цели: концентрация и пласиране на пазара на произведената от членовете продукция, както и за нейното планиране и адаптиране към пазарните изисквания, по-специално по отношение на качество и количество и централизация на продажбите.