Приключи общественото обсъждане на проекта на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, който агроведомството публикува в началото на месец февруари.
 
 
Създаването на нов документ и критерии се наложи след изменения в европейското законодателство, касаещо схемите и мерките на площи, като с него се уреждат критериите за класифициране на земеделските площи, условията за допустимост за подпомагане на земеделските площи и допустимите за подпомагане елементи на заобикалящата среда в земеделските площи.
 
В общественото обсъждане на документа се включи само една асоциация, която предложи две промени. 
 
Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България предложи прецизиране на въведените два нови критерия за допустимост, тъй като според асоциацията към момента те са неясни и донякъде субективни.
 
Критериите гласят: 
1) За допустими за подпомагане съгласно чл. 7 се определят обработваемите земи, когато са засети с култура,  която  е  налична или може да бъде установена чрез растителните остатъци от нея;
2) За допустими за подпомагане съгласно чл. 8, ал. 2, т.3;
3) се определят постоянно затревените площи, когато следите от паша или косене са разпознаваеми през цялата календарна година.
 
Министерството обаче не прие предложението, с мотивите, че предвидените критерии за допустимост не са нови, формулирането им в настоящия проект цели уеднаквяване на нормите с практиката. Отпадането на думата „временни“ от името на код култура 314 000 е продиктувано от констатации по време на одитна мисия АА/2016/022/BG на ЕК в България и по същността си представлява корективна мярка, която няма логическа връзка с критериите за допустимост на обработваеми земи и постоянно затревени площи.
 
 
Другото предложение на асоциацията е да бъде приложена дейност косене на тревата без изнасяне на сено/сенаж, съгласно чл. 5, т.2 за поддържане на постоянно затревени площи в състояние, годно за производство. Това предложение е продиктувано и от Приложение IX към Регламент (ЕС) № 1307/2013, в който се предвижда, че изнасянето на фураж и сено е една от еквивалентните по смисъла на чл. 43, параграф З практики по поддържането на постоянно затревените площи. Според асоциацията тази дейност необосновано е изключена от предвидените в наредбата такива и съставлява противоречие с Регламента.
 
И това предложение не е прието от ресорното ведомство, тъй като според експертите разпоредбата на параграф 3 от чл. 43 на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета  дава възможност на държавите членки да нотифицират  еквивалентни практики, които включват сходни практики с равностойна или по-голяма полза за климата и за околната среда в сравнение с изброените в параграф 2 за целите на схемата за Плащания за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда. В този контекст България не е нотифицирала такива еквивалентни практики.