Държавен фонд Земеделие“ (ДФЗ) преведе близо 34,5 млн. лв. (34 498 247 лв.) по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.).

Биопроизводители: Колко е недостигът по мярка 11?

Дългоочакваното плащане получиха 2 582 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“ за Кампания 2018, информираха от пресофиса на фонда. 

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния бюджет.

Стопаните, които имат в едно заявление комбинация от „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ или „Биологично пчеларство“, че ще получат наведнъж пълния размер на субсидиите си след приключване на административните проверки по всички направления, за които са кандидатствали, добавиха от фонда.