Да отпадне писменото искане за допускане на техника в жътвата. Това предлага проектът на наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. 
 
 
„В жътвената кампания се използва земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители съгласно чл. 20”, гласи една от променените алинеи в проекта на наредбата.
 
С тези промени се цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез отпадане на изискването за издаване на удостоверителни документи - становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания.
 
Общественото обсъждане на проекта на наредбата продължава до 12 януари 2018 г.