Продължаваме темата с вече одобрените планове за възстановяване и устойчивост на различните страни членки на ЕС. Този път ще разгледаме тези на Белгия, Люксембург, Ирландия и Словения.

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Все още България не е предала своя план за възстановяване към ЕК. Тя е единствената страна, заедно с Нидерландия, които все още обмислят как да структурират плановете си и какви интервенции да заложат.

Ето какво обаче са представили другите страни, чиито планове вече са получили одобрение на европейско ниво.

БЕЛГИЯ

Планът на страната има шест оси, всяка от които има по няколко компонента. Три от тези оси са свързани със земеделския сектор.

Ос 1. Климат, устойчивост и иновации

Компонент. Климат и околна среда. Биоразнообразие и адаптация към климата – Валония - 84 млн. евро;
Компонент Климат и околна среда. Екологична дефрагментация – Фландрия - 24,7 млн. евро;
Компонент Климат и околна среда. Синя сделка – Фландрия – 290,96 млн. евро.

Част от средствата по тази първа ос, ще отидат и за изпълнение на няколко проекта в сектора:
- Запазване на биологичното разнообразие чрез устойчиво използване на природните ресурси;
- Декарбонизация и намаляване на парниковите газове;
- Регенериране и устойчивост на горите
- Контрол на наводненията, рисковете от които се увеличават поради климатичните промени
- Опазване на влажните зони
- Устойчиво използване и снабдяване с вода в селското стопанство – затваряне на водните цикли
- Експлоатация на алтернативни водоизточници и интелигентното управление на инфраструктурата за дъждовни води и отпадъчни води
- Интелигентен избор за отглеждане и иновативни технологии за пестене на вода в селското стопанство
- Програма за селскостопански изследвания

Ос 2. Дигитален преход

Компонент Оптичен интернет, 5G и нови технологии – Валония - 187 млн. евро

Тук идеята е за повишаване на иновациите и конкурентоспособността чрез наличие на свързаност като част от подобряване на информационната инфраструктура в здравеопазването, образованието, транспорта и земеделието.

Ос 5. Икономика на бъдещето и производителност

Компонент Укрепване на научно-изследователската и развойна дейност – Фландрия – 280 млн. евро
Програма за насърчаване на биоикономиката (междуклъстерни проекти, обединяващи партньори от различни сектори - енергетика, храни и земеделие, синя икономика) 20 млн. евро

Компонент Развитие на логистични платформи в областта на храните – Валония – 61 млн. евро

Разработване и поддържане устойчива агро-хранителна система: директна продажба на  селскостопански хранителни продукти от производител на потребител или непряка продажба, при условие че има само един посредник; подпомагане на местното производство и автономията по отношение на храните – развитие по-добре на ресурсите и производството на местната територия с цел намаляване на зависимостта от вноса и повишаване на качеството на живот на местните жители.

Компонент Насърчаване на биологичното производство

Ниско използване на фитосанитарни продукти и агроекологичен подход към околната среда; отчитане на естествените цикли на сезоните, отчитане на характеристиките на климата и почвите, което води до развитието и използването на семена и растения, адаптирани към изменението на климата.

ЛЮКСЕМБУРГ

Втори стълб от Плана за възстановяване и устойчивост на Люксембург е за зелен преход, на стойност 54 млн. евро, от които 37 млн. евро от Фонда

Мерките, които ще се насърчават са следните:
- Опазване на околната среда и биоразнообразието (Бюджет: 13,63 милиона евро, от които 6 милиона евро (44%), покрити от Фонда)
- Установяване на законодателна, финансова, техническа и консултативна референтна рамка за общините за улесняване на целенасочена намеса в полза на опазването на природата и срещу загубата на биологично разнообразие.

ИРЛАНДИЯ

ЕК одобри Плана за възстановяване и устойчивост на Ирландия, който ще бъдат финансирани с 989 милиона евро безвъзмездни средства. Оценката на Комисията установява, че планът отделя 42% за мерки, които насърчават климатичните цели. Това включва мерки в подкрепа на енергийната ефективност, устойчивата мобилност, биологичното разнообразие и екосистемите.

Ирландия залага особени на действията в областта на климата и по-точно засилване на целите за постигане климатична неутралност до 2050 г. в законодателство и обезсърчаване на употребата на изкопаеми горива.

Наред с това са предвидени и още три мерки:


- Насърчаване на устойчива и зелена мобилност с бюджет от 164 милиона евро;
- Прилагане на инвестиции за енергийна ефективност и зелени технологии, както и решения за намаляване на въглеродните емисии с бюджет от 155 милиона евро;
- Подкрепа за биологичното разнообразие и екосистемите: възстановяване и рехабилитация на влажни зони, за да се промени използването на земята от добив на торф на улавяне на въглерод с бюджет от 108 милиона евро.

СЛОВЕНИЯ

Словения включва мерки в клъстер едно от своя план, които допринасят косвено за биологичното разнообразие. Планът не съдържа никакви мерки, насочени директно към биологичното разнообразие. Въпреки това, някои мерки за смекчаване и адаптиране на климата, съдържащи се в плана, също могат косвено да бъдат от полза за биологичното разнообразие, като се има предвид, че изменението на климата е една от основните заплахи за биологичното разнообразие.

Например планът се справя с ключовото предизвикателство за екологичния преход на Словения за разработване на възобновяеми технологии, без да навреди на обширното покритие на зоните от Натура 2000. Това е така, защото реформата за отключване на потенциала на възобновяемите енергийни източници в Словения в компонент C1K1 ще вземе предвид констатациите от картографиране на чувствителността на биологичното разнообразие. 

В компонент C1K3 реформата, която се занимава със защита на горите от изменението на климата и възстановяването на горите след изменението на климата, се отнася до препоръките на Комисията за стратегическия план за обща селскостопанска политика на Словения, публикуван в SWD (2020) 394 от 18 декември 2020 г. 

Следва инвестиция в Центъра за семена, разсадници и защита на горите. Това е крайъгълен камък за увеличаване на дългосрочното количество, качество и устойчивост в горите на ЕС, особено срещу пожари, вредители и други заплахи, които могат да се увеличат с изменението на климата. С акцент върху генетичното опазване и разнообразие, горските практики, подходящи за биологичното разнообразие, ще бъдат доразвити. Интегрирането на природни решения в инвестициите за предотвратяване на наводнения може също да допринесе за целите на биологичното разнообразие. 

Накрая са заложени и инвестициите в инсталации за отпадъчни води, които също ще дадат приоритет на областите с по-голямо положително въздействие върху зоните по Натура 2000 и зоните за защита на водата, като в същото време ще се фокусират върху енергийната ефективност на системите за отпадъчни води.


Планът подчертава и дигиталната трансформация на селскостопанския, хранителния и горския сектор, която също в крайна сметка ще допринесе за целите на Европейския зелен договор. Целта е да се допълнят дейностите по Общата селскостопанска политика, да се използва потенциалът на прецизното земеделие и да се намали въздействието на селското стопанство върху околната среда, като устойчивото използване на торове. Както и да се опрости прилагането на ОСП.