Пасищата, които са животновъдни обекти, трябва да имат ограждение и табела на входа, предвиждат промени в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Промените в Наредба 44: Регламентират пасищата като животновъден обект

Ограждението и табелата са две от изискванията, които особено силно тревожат стопаните, участвали в общественото обсъждане на проекта.

„Каква е ползата от табела на средата на полето в обособеното пасище. Такова изискване няма никъде в Европа. За стопанин, който има раздробени парчета пасища в землището, ще трябва да плати за десетки табели, които от атмосферните условия ще се амортизират за няколко стопански години. Считам, че разпоредбата е абсурдна и единствено цели да има за какво да бъдат глобени животновъдите“, коментира фермер, регистриран като nenchosp.

Експертите на министерството, които работят по проекта за промени в наредбата, не приемат възражението.

„Предложението цели гарантиране идентификацията на животните и местоположението им в конкретен животновъден обект“, пише работната група на аграрното ведомство.

Проектът за промени в наредбата предвижда редица нови изисквания към животновъдните обекти–пасища. По определение „там се отглеждат едри и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни целогодишно пасищно“.

Разписаните нови изисквания са тези обекти да разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и животни.

Сред тях са да разполагат с площ от поне два декара за една животинска единица. Да имат осигурен постоянен достъп до вода и храна. Да имат навес с минимум две съседни стени, който осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния и други вредни въздействия върху здравословното състояние на всички животни.

Изисква се също пасищата като животновъдни обекти да разполагат с обособено място или съоръжение, което дава възможност за бързо залавяне и фиксиране на животните при извършване на ветеринарномедицински или зоотехнически манипулации. Трябва да имат и поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта.

Животновъди очакват големи проблеми във връзка с изискването за „ограждение“.

Едното затруднение е свързано с това, че общините, които дават свои пасища под наем на земеделски стопани, изрично забраняват в договорите си поставянето на ограда около земята.

Според работната група на земеделското министерство думата „ограждение“ вместо „ограда“ решава проблема, тъй като ограждението може да бъде и само електропастир. Пак ще бъде изпълнена целта да не се позволява свободно преминаване на хора и животни. Ако обаче местните власти изтълкуват ограждението като ограда, проблемите ще бъдат единствено и само за животновъда наемател.

Според друг участник в обсъждането – Пламен Якимов, в наредбата трябва да се посочи какви точно животни трябва да бъдат възпрепятствани. Неговият аргумент е, че няма причини да се изисква спирането на насекоми, гризачи и влечуги, които нормално съжителстват с добитък на пасищата.

Работната група на министерството е приела този довод. Предложението на Якимов е ограничението за преминаване да важи за животни с подобен размер на отглежданите в обекта.

Друга препоръка от участниците в обсъждането, която е приета от експертите, е да се дадат точни определения на понятия като „вода за пиене“ за животните и навес за защита от неблагоприятни атмосферни условия.