В близките дни стопаните, които са палили стърнища, ще бъдат лишени изцяло или частично от субсидиите, които им се полагат като директни плащания.

Площите със запалени стърнища са изключени от подпомагане

Министърът на земеделието Десислава Танева съобщи това по време на парламентарния контрол, като посочи и конкретния брой на нарушенията.

„Неправомерни практики по опожаряване на стърнища и други растителни остатъци са установени общо при 244 кандидата, засегнати са 421 земеделски парцела, като опожарената площ възлиза на 20 510 дка в тази кампания“, каза аграрният министър.

Тя обясни, че всички земеделски стопани, за които е установено неспазване на забраните, са санкционирани с процент от субсидията, която предстои да им бъде изплатена след приключване на всички останали проверки.

Министърът припомни, че по силата на европейското и на българското законодателство санкциите за опожарени земеделски площи се налагат в три направления.

От една страна изгарянето на стърнища е нарушение на Национален стандарт 6 „Основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“, което е част от изискванията за кръстосано съответствие. 

Десислава Танева: „Спазването на изискванията за кръстосано съответствие е задължително условие, за да могат земеделските стопани да получат пълния размер на субсидиите по схемите за директни плащания, агроекологичните мерки от Селската програма и плащанията по мерки, преструктурирани в конверсия на лозя и събиране на реколтата на зелено от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България“. 

При нарушаване на правилата за кръстосано съответствие поради небрежност процентът на намалението не надвишава 5%. В случай на повторно несъответствие субсидиите се орязват с 15%.

При умишлено неспазване на изискванията процентът на намалението е поне 20%, като може да се стигне и до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече години

Освен това, когато Национален стандарт 6 е базово изискване, обработваемите площи, заявени по мярка 10 и мярка 11 и се установи нарушение, може да се откаже плащане по ярката в съответствие с приложимите регламенти.

Съществуват и разпоредбите на Наредба 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост за подпомагане. Според нея земеделските площи или части от тях, за които в календарната година се установи, че са опожарени, се считат за неподходящи за подпомагане и се изключват.

През тази година по сигнали, подадени главно от земеделски производители, и по искане на най-големите браншови организации, в периода февруари – ноември 2019 г. от страна на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) бяха организирани екипи за бързо реагиране на сигнали.

Извършени извънредни проверки по 74 сигнали за горящи земеделски площи в цялата страна. 

Сигналите са постъпвали основно от Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР и граждани. Най-засегнати са били областите Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково.

Проверяващите екипи са констатирали основно изгаряния на стърнища от зърнено-житни култури, площи с царевица, слънчоглед, рапица, пасища и сухи треви. Местоположението е локализирано с GPS устройства и са извършени измервания на засегнатите площи. 

По думите на министър Танева на годишната среща на земеделските производители браншовите организации са отчели полезността на мерките, които са взети. Те са благодарили на властите за бързата реакция, тъй като организацията е била създадена по тяхно искане.