Министерски съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пчеларството и внасянето му за гласуване в Народното събрание.

След виртуалните овце, дойде ред и на пчелите

Заложените в него промени касаят регистрацията и контрола при пчеларска дейност. Предложено е те да се извършват от един орган – Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), и да се прави една регистрация без участието на кметовете на кметства. 

След приемане на нормативните промени Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства, предоставяна от общински администрации, следва да се заличи от Административния регистър.

Идентифицирано като проблем е, че регистрацията на пчелините и пчелните семейства се извършва както от кметовете на населените места, така и от БАБХ. Сега регистрацията на собственици на пчели и пчелни семейства се извършва в кметствата чрез подаване на заявление за регистрация в 15-дневен срок от тяхното придобиване.

Едновременно с това съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните. Това се отнася и за пчелините, тъй като съгласно закона пчелин е място, върху което са настанени пчелни семейства заедно с наличното оборудване, а  животновъден обект е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

„Допълнително в сега действащия Закон за пчеларството липсва определение на понятието „временен пчелин“. С оглед на това и с цел създаване на по-голяма яснота във връзка с практикуването на подвижното пчеларство в допълнителните разпоредби е предвидена легална дефиниция за „временен пчелин“, се пояснява в мотивите за измененията.

В законопроекта се урежда и изискването за наличие на ограда, на която собственикът на постоянен пчелин поставя табелка с регистрационен номер на пчелина.

Постоянните пчелини, настанени в горски територии, задължително да са с ограждения, които не възпрепятстват свободното преминаване на диви животни, и са обозначени с табелка с регистрационен номер на пчелина.

Крайният срок по процедурата е 9 ноември 2020 г.