Организации и групи на производители в сектор „Животновъдство“. Това бе темата на презентацията на Стела Виткова, началник отдел „Организации на производители“в дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ към ресорното министерство. Експертът участва в годишната среща на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и запозна присъстващите с условията и реда за тяхното признаване.
 
 
„Към момента регистрираните сдружения са общо 80 на брой, като от тях 26 са групите производители в сектора на млякото, 2 в сектор „Месо“, 2 организации на производители в сектор „Мед и пчелни продукти“. В тях членуват близо 200 земеделски стопани. Все още степента на организираност на земеделските стопани особено в този сектор е ниска. Констатира се още липсва на мотивация за създаването на такива сдружения, заедно с липса на доверие“, коментира Виткова.
 
Ползи от сдружаване
По думите на експерта ползите са много, тя ги разграничи с редица категории.
 
За членовете
По-добро планиране на производителите; по-добра реализирация; по-силни позиции на пазара; по-ниски производствени разходи.
 
За пазара
Концентрация на продуктите; по-голямо количество на продукцията; задоволяване на пазара с по-богат асортимент.
 
Икономически
По-справедливо става разпределението в добавената стойност; изключват се прекупвачите; по-голяма част от реализираната цена остава за производителя.
 
Критерии за признаване
Правен статут - кооперация, събирателно дружество или ООД;
Членове – за ОП - 6 броя  и за ГП – 4 броя - физически или юридически лица регистрирани по Наредба № 3/1999 г. Членовете трябва да са регистрирани земеделски стопани с производство на такива земеделски продукти, за които ОП или ГП кандидатства за признаване в продължение на две или повече стопански години;
В ОП могат да членуват и непроизводители, но тяхната дейност е свързана с дейността, за която ОП иска признаване;
В дружество всеки член може да притежава не повече от 40% от гласовете и дяловете. При определяне на процента от правото на глас и на дяловете в дружеството се прилагат разпоредбите за свързани лица, съгласно новата наредба за ИД на Наредба № 12/2015 г. и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4 от Закона за малки и средни предприятия;
членовете на организацията и/или организацията всяка година да предлагат на пазара мляко, месо и млечни продукти на стойност не по-малко от 50 000 лв.;
членовете на групата /или групата всяка година да предлагат на пазара мляко, млечни продукти, месо на стойност не по-малко от 25 000 лв.
 
Ред за признаване на ОП и  ГП
- Първо се подава заявление, заедно с документи за признаване в МЗХГ;
- Следва проверка на документите и на място на кандидата – изготвяне на становище с резултати от проверката на документи и на място до Комисията за признаване и контрол;
- Комисия по признаване и контрол на ОП в сектора на млякото и млечните продукти и Комисия за признаване и контрол на ОП и ГП на земеделски продукти (назначена със заповед на министъра) – вземане на решение и предлагане на министъра на земеделието, храните и горите да признае или откаже признаване на кандидата;
- Накрая със заповед от министъра на земеделието, храните и горите става ясно дали ОП или ГП е отказана или призната.
 
Подпомагане
Има различни мерки по които признатите ОП и ГП могат да бъдат субсидирани.
 
Мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители”
Финансовата помощ е под формата на фиксирано годишно плащане, отпускана за не повече от 5 последователни години от датата, на която е призната ОП и ГП. Размерът на помощта е не повече от 100 000 евро за всяка година. Помощта не надвишава 10% от предлаганата на пазара годишна продукция на ГП или ОП. Критерии за подбор на проекти: с предимство проекти в сектор “Животновъдство”, “Плодове и зеленчуци”; проекти, в които 50% от членовете на ГП или ОП са млади фермери и други. Допустими за подпомагане са административни разходи, свързани със създаването и признаването на ОП и ГП разходи., свързани със създаването и признаването на ОП и ГП.  
 
Подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”
Размерът на подпомагането е 70% при определени условия за инвестиционните разходи. Размер на инвестицията за 5 годишен период – 1 млн. евро.
 
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Размерът на инвестицията до 3 млн. евро за ГП и ОП; 50% подпомагане от размера на инвестицията за ГП и ОП.