Нова подмярка, част от мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., одобри Комитетът по наблюдение на ПРСР, научи Агри.БГ.

Променят изискване за био пасищата по мярка 11

Подмярка 13.3 “Други райони със специфични ограничения” (НР3) ще обхване 71 землища, като 64 от които отпадат от НР2. 

“Ако обаче България не успее да приложи новата подмярка 13.3 през 2020 г., тези 64 землища ще получат подпомагане от 25 евро/ха по НР2 за Кампания 2020”, обясняват запознати пред Агри.БГ. 

Гласуват предефинирания обхват на необлагодетелстваните райони

Освен одобрението на новата подмярка, на Комитета по наблюдение стана ясно още, че за Кампания 2019 всички бенефициенти по НР2 ще получат подпомагане в размер на 30 евро/ха преходна помощ. Това касае общо 569 землища. От обхвата на новата подмярка 13.2 отпадат общо 258 землища. А новият обхват на НР2 ще включва 340 землища - 311 от стария обхват и 29 нови землища.

Всички тези промени, както и новата подмярка НР3, ще се прилагат и сега, и в следващия програмен период 2021-2027 г.