На 15 януари е планирано 14-ото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Една от точките, залегнали в дневния ред, засягат критериите за предстоящите приеми по няколко подмерки от Програмата.

Новият прием по подмярка 4.1 дава приоритет на животновъдите

На гласуване ще бъде подложен проект за изменение и допълнение на критериите за подбор на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Те са свързани с новите целеви приеми специално за животновъди.

За одобрение ще бъдат предложени и критериите за подбор на проекти по новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. 

По подмярка 5.1 за инвестиции в биосигурност в стопанствата се предлага също разширяване на обхвата на допустимите бенефициенти и разходи.

Членовете на Комитета ще разгледат и промяна в текста на мярка 11 „Биологично земеделие“, свързана с нивата на подпомагане. 

На заседанието ще бъде гласуван и прецизиран вариант на предефинирания обхват на районите по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения”/ (НР 2).

За одобрение ще бъде предложен и дефинираният обхват на райони, засегнати от други специфични ограничения по разработваната нова подмярка 13.3 „Други райони със специфични ограничения“/ (НР 3).

Комитетът за наблюдение ще гласува и актуализираната Индикативна годишна работна програма на ПРСР за 2020 г.

След гласуването на 6-ото изменение и допълнение на ПРСР 2014-2020 г. следва представянето му на Европейската комисия за одобрение.