Схемата за обвързано подпомагане за биволи е една от 10-те схеми за обвързано с производството подпомагане, които ще се прилагат от тази година за земеделските производители. Това става ясно от проекта на Наредбата за прилагане на схемите за директни плащания от 2015 година на Министерстото на земеделието и храните (МЗХ), публикувана в последните работни дни на 2014 година.  
 
Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за биволи имат земеделски стопани, стопанисващи животновъден обект на територията на цялата страна, в който се отглеждат 10 (включително) и повече биволи.
 
Според проекта на Наредбата заявените животни трябва да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с еднакъв идентификационен номер; да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както и да имат ветеринарномедицински паспорт. Те трябва да са вписани в регистъра на стопанството.
[news]
Според изискванията в Наредбата земеделският стопанин трябва да продължи да отглежда заявените биволи най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Помощта по схемата за обвързано подпомагане за биволи се определя въз основа на броя на заявените за подпомагане биволи, които реално се отглеждат в животновъдния обект.
 
Животновъдите, които кандидатстват по схемата, могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че: извършат замяната на биволите в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило; заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна на биволи.
 
Подпомагане по схемата се изплаща и когато кандидатите са преместили част или всички от заявените за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили в животновъден обект - пасище, и това е регистрирано в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
 
Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!