Приемът по процедурата „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, който тече в момента, е инвестиционна подкрепа. Макар в някои отношения да прилича на мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), има много моменти, по които се различава.

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)

 

Това каза във Велико Търново Владислав Цветанов от дирекция "Развитие на селските райони" към Министерството на земеделието, който разясни на земеделски производители условията при подаване на проектни предложения по процедурите „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). 

Инвестиции в технологична и екологична модернизация: Допустими разходи


Различни видове земеделска техника в зависимост от обработките в растениевъдството. Тук влизат отделните фази на производствените процеси в растениевъдството (почвообработки, торене, растителна защита, прибиране на реколтата и др.) чрез технологични решения. Акцент в тази процедура е дигитализацията (електронно управление на различни процеси). Важен елемент са машини и оборудване за превенция при различни природни явления (като слана, градушки). Допустими са разходи за автоматизирани системи, машини и оборудване за подготовка на растениевъдна продукция за продажба (машини за измиване, сортиране, пакетиране, етикетиране на продукцията и др.).

Доставка и монтаж на машини и оборудване за съхранение на продукция - различни камери за съхранение, които запазват качествените показатели на селскостопанската продукция за предлагането ѝ на по-късен етап на пазара. Не се допуска инвестиция в оборудване за преработка на земеделска продукция!

Допустими са разходи за доставка и монтаж на машини и съоръжения за компостиране за собствено потребление. Земеделска техника, необходима за животновъдните стопанства за производство на фуражи (като фуражни ремаркета); машини и оборудване за торов отпадък също са допустими. Допустим разход е монтажът на инсталации за производство на ел. енергия чрез фотоволтаици за нуждите на стопанството. 

Владислав Цветанов отдели специално внимание на допустимите разходи за системи и оборудване (софтуер и хардуер) за събиране и анализ на данни:

“Докато при позната подмярка 4.1 реално възможностите бяха неограничени и един кандидат можеше да кандидатства за всички инвестиции, които са необходими за производството му, тук не всичко е допустимо за подпомагане. Акцентът е върху оборудване и земеделска техника, НО придружено с дигитални технологии и отговарящи на по-високите екологични стандарти”.

По процедурата „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ строително-монтажни дейности са НЕДОПУСТИМИ!

Финансови параметри на процедурата


Бюджетът по процедурата е в размер на 318 млн. лв. Размерът на финансовата помощ, или субсидията е 50%. От 30 000 лв. до 1 000 000 лв. без ДДС са минималният и максималният допустим разход за един проект. Приемът на проектни предложения тече от края на септември до 20 декември 2023 г.

Кой може да кандидатства? 


Размерът на стопанството е без значение! Процедурата е отворена за всички земеделски стопани.

Владислав Цветанов: “За разлика от мерките на ПРСР, където често има изискване за определен размер на стопанството чрез коефициента Стандартен производствен обем (СПО), тук такова изискване НЯМА! Могат да кандидатстват стопани и с 5 дка, и с 500 дка трайни насаждения; и с 10 бр. преживни животни, и със 100 бр.; и с 200 дка зърнено-житни, и с 3000 дка”.


И докато СПО на стопанството няма значение, от значение е ИСТОРИЯТА му.

“Нашата цел е с тази процедура да подпомогнем земеделски производители, които поне 2 стопански години имат земеделска дейност”, посочи Владислав Цветанов. В този смисъл допустимите кандидата са: Физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани за стопанските 2021/2022 и 2022/2023 г.; Микро, малки и средни предприятия по ЗМСП; Юридически лица, регистрирани по Закона за кооперациите или Търговския закон.

Очаквайте още важна информация по темата!