Земеделското министерство публикува проект на Наредба № 11 за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. 

Производители чакат втори прием по de minimis

С предложените промени се очаква да се оптимизират процесите и правилата за прилагане на мерките за субсидиране на организациите на производители на плодове и зеленчуци.

В проекта са включени и допълнения в Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти и Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

В новата проектонаредба се предлага да отпадне възможността за временно признаване на групи производители от сектор “Плодове и зеленчуци”. Мотивът на зам.-министър д-р Лозана Василева за това е, че към този момент всяка една от тях, сключила договор за финансово подпомагане с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), е изпълнила плановете си за признаване. На практика те са признати като организации на производителите в нормативно установения срок и са в етап на мониторинг.

Съгласно получено уведомление от ДФЗ всички подадени заявки за плащане са обработени и през месец май е извършено последното плащане на финансовата помощ по схема „Групи производители“. 

С предложенoтo допълнениe на Наредбата от 2015 г. е включена възможността да бъде отнемано разрешението за признаване на организация на производители, техни асоциации и междубраншови организации на мляко и млечни продукти, когато не може да се установи контакт с тях и да се извърши проверката на място за установяване на съответствието с критериите за признаване. Подобни промени има и в сегашната Наредба, където държавата може да оттегля признаването.

Малки ферми в Унгария получават до 15 000 евро

Измененията в документа подлежат на обществено обсъждане до 12 октомври.

Освен това са прецизирани условията, при които организациите на производители могат да ползват банкови кредити или друго външно финансиране за набиране на оперативния фонд и за извършване на инвестициите, заложени в оперативната програма. 

Предвидени са правила при сливане на организации на производители на плодове и зеленчуци, както и условия за изпълнение на оперативните програми след сливането в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891.

Одобрението на организациите на производителите вече ще става за четири месеца, а не за три, както беше до момента.

Промените в проектонаредбата предвиждат още тези организации да могат да увеличават или намаляват размера на оперативния фонд с максимум 25% от първоначално одобрения размер за целия период на изпълнение на оперативната програма. Условието е да докажат, че са спазени общите цели на оперативната програма.

Предвидени са и правила при сливане на организации на производители на плодове и зеленчуци, както и условия за изпълнение на оперативните програми след сливането в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891.

“Епидемията с COVID-19 се отразява негативно на повечето икономически сектори, като земеделието се оказва сред силно засегнатите сектори, с потенциал за дългосрочни последствия. Сред засегнатите са и земеделските производители от сектор „Плодове и зеленчуци“. Те са уязвими от икономическите смущения и изпитват затруднения с реализацията на продукцията и финансови затруднения и проблеми с паричните потоци. С оглед на безпрецедентния характер на тези обстоятелства е необходимо тези трудности да бъдат облекчени, като се оптимизират процесите и правилата за прилагане на мерките за субсидиране на организациите на производители на плодове и зеленчуци”, пише в мотивите си зам.-министър Лозана Василева.