Познатата на фермерите система от проверки на място по директните плащания ще отпадне напълно през 2021 г., предвижда проектът за нова Обща селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз.

Танева: Да се премахне критерият за селски район

Георги Праматаров от Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели в аграрното министерство“ съобщи това пред представители на браншови организации по време на обсъждане за бъдещия Стратегически план на България за новата ОСП.

Системата в момента залага на проверки на място. Те се извършват визуално от експерти, които посещават извадка от 5% от площите, заявени за подпомагане. Недостатък при този подход е субективността на човешкия фактор и ограничеността във времето за наблюдение.

В новата ОСП се предвижда субективният фактор да бъде сменен от технологиите, а контролът да стане автоматичен.

Вместо проверки върху извадка от площите ще бъде въведена система за мониторинг, която ще обхваща едновременно всички земеделски стопанства в рамките на целогодишно наблюдение чрез сателитни снимки.  Това ще бъде своеобразен Биг Брадър от космоса.

Едно и също поле ще се заснема десетки пъти през годината по време на различни сезони. Така ще си проличи не само дали земеделските производители реално отглеждат засетите култури, но и дали не спестяват някой технологичен процес.

„За успешното прилагане на новата система съществуват три условия. Едното е геопространственото заявяване да бъде коректно и вярно.  Другото е достоверната идентификация, а третото е системата ИСАК да се стикова с геопространственото заявяване“, обясни Георги Праматаров.

По думите му това налага действащата система за идентификация на земеделските парцели да се поправи. От ключово значение за получаването на субсидиите ще бъде всяко заявление за подпомагане да отговаря на действителната култура на място.

Системата за сателитно наблюдение засега има и някои обективни недостатъци. Сателитните снимки са с точност до 5 метра, докато самолетното заснемане позволява прецизиране до 30-40 см. Това може да се окаже от голямо значение за малките стопанства.

Друг открит въпрос е как ще се отчита общото земеползване на пасищата

От съществено значение през новия програмен период ще бъде и добрата комуникация между земеделските стопани и администрацията.

Следете темата и на cap4us.agri.bg .