Министърът на земеделието Десислава Танева обяви нова дата за старт на електронния регистър на биопроизводителите – 4 септември тази година.

Следят биологичното земеделие у нас и с електронен регистър

„Определям 4 септември за дата на пускане в експлоатация на публичния електронен регистър по чл. 16А, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз“, се казва в заповед на министър Танева. 

Текстът от закона гласи, че Министерството на земеделието създава и поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите.

Това изискване на закона е прието през миналата година. Контролът по изпълнение на новата заповед е възложен на ресорния зам.-министър Чавдар Маринов.

В неделя Министерството на земеделието изпреварващо съобщи, че регистърът вече е създаден и още от понеделник, 19 август, контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информация за идентификация на площи, животни, пчелини и аквакултурни единици.

Ще се вписват и издадени дерогации, сключени договори за сертифициране и контрол, сертификати, както и други данни свързани с биологичното производство.

Според закон всеки оператор или подизпълнител, трябва да потвърждава информацията, която е въведена в регистъра. Това трябва да бъде извършено в срок до 10 календарни дни от трансферирането на данните за оператора от контролиращото лице.

За изпълнение на посочените задължения е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция по приходите. ПИК може да се издаде във всеки офис на НАП.

Целта е да осигури цялостно наблюдение на биопроизводството по правилата на ЕС.

Слави Кралев, директор на ресорната дирекция в МЗХГ, обясни пред БНР, че и в момента съществува база данни за тази цел. 

Слави Кралев: „Но съществуващата база не е достатъчно пълна и тя не отговаря на всички изисквания на ЕС. Там няма пряка връзка със системата ВетИС, където са регистрирани животните и пчелините, няма и ясна идентификация на земеделските парцели.“

Досега е имало две системи за регистриране на биологичните производители – едната база данни се води от министерството, а втората - от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

„От ЕК получихме забележка, че тези бази данни трябва да бъдат обединени в една“, допълни специалистът.

Една от целите на новия регистър е да премахне практиката производители да се регистрират като био, само за да получават субсидии и да източват пари.

От новия регистър се очаква да представя по-пълна информация за биопроизводството, да няма дублиране на информация с втората база данни в ДФЗ и да осигури достъп на обикновените граждани.