Отпадане на задължението за минимална реализация на мляко (поне 70 кг) за допустимо животно и продължаване допустимостта за комбиниране на кандидатстването по Схемата за обвързана подкрепа и по Схемата за преходна национална помощ за високо продуктивни овце-майки и кози майки. Това са промените, които предлагат от Национална овцевъдна асоциация (НОА) във връзка с проекта на Наредба №3, касаещ Схемите за обвързана подкрепа. 
 
 
До 23 декември браншовите организации имаха време да изпратят своите становища до Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Както каза по-рано съпредседателят на НОА, Симеон Караколев, представяме ви предложенията на асоциацията, изпратени до МЗХ. 
 
 
Предложения:
 
1. Нотифициране на Европейска помощ за закупуване и отглеждане на мъжки и женски животни за разплод;
 
2. Разпределяне на обработваеми земи от ОПФ и ДПФ на притежатели на високо продуктивни млечни породи овце, за могат да произвеждат и осигуряват пълнодажбено балансирано хранене на животните си;
 
- Отпадане на ограниченията по Наредба 26 и преформулиране на всички текстове касаещи правото на преработка и реализация на млечни продукти: 
- Чл. 33.  „(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Обектите за търговия на дребно по ал. 1 могат да бъдат разположени на територията на животновъдния обект или в същата и/или една съседна административна област по регистрация на животновъдния обект.“
- Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2015 г., в сила от 10.11.2015 г.) Директна доставка на малки количества сурово краве мляко е доставката от производител, която не превишава 73 000 кг годишно.
(2) Директна доставка на малки количества сурово овче или козе или биволско мляко е доставката, която се извършва от производител и не превишава:
1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) 60% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе или биволско мляко до 50 броя животни в период на лактация;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) 50% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе или биволско мляко от 50 до 100 броя животни в период на лактация;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) 40% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе или биволско мляко над 100 броя животни в период на лактация;
 
3. Участие на наши представители в работните групи по дискутиране и вземане на решения свързани със сектор Животновъдство;
 
4. Разработване на правила за национална представителност в сектор „Животновъдство“.