Положението с водите на яз. „Тича“ остава тревожно и „Напоителни системи“ ще трябва да се насочат към алтернативния източник яз. „Шумен“, за да се осигурят обеми за питейно-битово водоснабдяване.

Премиерът: Земеделието е най-подпомаганият сектор

Екоминистерството съобщи това, като посочи, че министърът на околната среда и водите Емил Димитров е утвърдил промени в графика за използване на водите от язовирите „Тича“, „Тополница“ и „Домлян“ през този месец. 

За яз. „Тича“ продължаваща тенденция за намаляване на притока спрямо разхода, който се реализира от язовира. Затова екоминистерството предписа спешни действия за осигуряване на вода от алтернативни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, за да се акумулират обеми в язовира.

На „ВиК-Шумен“, „ВиК-Търговище“ и „Напоителни системи“ ЕАД са поставени допълнителни условия, свързани с необходимостта от провеждане на процедури за издаване на разрешителни за водовземане от алтернативните източници, като е поставен срок от 3 месеца. 

От екоминистерството допълниха, че на „Напоителни системи ЕАД“ е поставено условие за напояване на земеделски култури да се използва алтернативен водоизточник – яз. „Шумен“, като за целта проведат необходимата процедура по Закона за водите.

След получен сигнал за влошаване качеството на водите в яз. „Тича“ по показател „мътност“ на „Напоителни системи“ е дадено указание да предприеме спешни действия за обследване на таблените затвори на водовземната кула за напояване. Възможно е там да се наложи извършване на ремонтно-възстановителни работи, за да стане възможно водовземане от по-ниско ниво на язовира.

Получени са и много сигнали за загуби по трасето, включително и при извършване на ремонтно-възстановителни дейности. Затова екоминистерството изисква от операторите да положат усилия за максимално ограничаване на загубите, за да се пести вода и да се увеличат водните обеми в „Тича“. 

С промените в графика за водоползване през месец май са отпуснати допълнителни водни маси за напояване от яз. „Тополница“. От яз. „Домлян“ по заявка на „Напоителни системи“ също е предоставено водно количество за напояване.