До 31 август 2008 год. изтича срокът за подаване на заявки за плащане по изпълнените проекти от Националната програма по пчеларство.

От регионалната Разплащателна агенция предупреждават, че срокът няма да бъде удължаван след тази дата. Кандидатите трябва да представят документите си в агенцията до края на този месец.

Кое е важното при представянето на документите за плащане? На първо място кандидатите по мярка 04, сектор 0402 - “Закупуване на пчелни семейства” трябва да изискат от своите доставчици сертификати за произход на отводките и рояците. Документите следва да са издадени от съответните регионални поделения на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), съгласно Закона за пчеларството и Наредба Nо 47 от 2003 год.

Задължително условие е представените разходооправдаващи документи да бъдат издадени след датата на договора или анекса към него, подписан между кандидатите за подпомагане и Разплащателната агенция.

Заявките за плащане по мярка 04, сектор 0202 - “Разходи за препарати против вариатоза”, трябва да са придружени не само от фактура за купените медикаменти, но и заверен от ветеринарния лекар дневник, в който са отразени всички третирания, заложени по договор.