Аграрното министерство представи на едно място информацията за различните схеми и мерки в подкрепа на земеделските производители в сектор „Плодове и зеленчуци“ в трудните условия на извънредното положение срещу коронавируса.

Фермерски храни: Бързи плащания от веригите в срок до 14 дни

Възможностите за подкрепа са описани в писмо от дирекция „Растениевъдство“ на министерството в отговор на предложения от малки и средни производители от сектора.

Обявените досега мерки за подкрепа ще бъдат допълвани във връзка с новите данни за последиците от сегашната криза и за пораженията, които тя е нанесла на сектора.

„Впоследствие на база на анализ за спад в реализираните обороти ще бъде разработена съответната компенсаторна мярка за извършени разходи за съхранение на продукцията, за компенсиране на намаление на цените на произведените стоки, за ограничения при реализацията на продукцията и всички негативи, свързани с това“, се казва в писмото от дирекцията, предоставено на Агри.БГ от стопаните.

Ето какви са мерките за подкрепа досега, събрани на едно място:

- Отваряне на краткосрочни кредитни линии за производителите на плодове и зеленчуци с общ ресурс от 30 млн. лв., в това число 5 млн. лв. за производителите на оранжерийно продукция. На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемата за обвързано производство на плодове и полски или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Кредитите ще се предоставят при лихва 2% и трябва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

- Продоставяне на помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 за подкрепа на локалните търговски вериги, които ще предлагат на крайния потребител зеленчуци оранжерийно производство.

Определена е единична ставка в размер на 600 лв. за домати, 400 лв. за краставици и 800 лв. за пипер, като в калкулиране на ставката влизат част от разходите на тон, които бенефициерът ще направи за привеждането на продукцията в търговски вид.

Разходите, влизащи в единичната ставка, са свързани с: транспорт до обекта за търговия с храни, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване и калибриране, опаковка и другите необходими разходи, свързани с предлагането й на пазара.

На подпомагане подлежат обекти за търговия с храни, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и вписани в публичния регистър на БАБХ. 

Обектите трябва да закупят продукция от земеделски стопани, които са подали заявления по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство за Кампания 2019 и са били определени като допустими. Срокът за прием на заявления е от 15 април до 31 май 2020 г., а изплащането на средствата е до 30 юни 2020 г.

- Допълване на указанията по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ с процедура за авансово изплащане на част от държавната помощ.

18,6 млн. лв. е одобреният бюджет за 2020 г. по тази държавна помощ. С парите ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 4 млн. лв., както и одобрените проекти по приема за 2020 г. по схемата за държавна помощ. Покриват се до 50% от разходите за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 хил. лв.

Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение, както и за машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки при производството на собствена първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“.

Авансовото плащане според бранша ще даде допълнителен стимул за по-бързо и успешно изпълнение на проектите и ще осигури сигурност в доставчиците на суровини, материали и техника за заявените инвестиции.

- Допълване на Указанията за прилагане на държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ за 2019 г. с процедура, регламентираща удължаване на сроковете за изпълнение на инвестиционните проекти от прием 2019-а по схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.

Всеки сключен договор по схемата за прием 2019 г. ще се удължи със срока за времето на извънредното положение плюс още 3 месеца. Това означава, че при обявеното към момента извънредно положение от два месеца за всеки бенефициент срокът за изпълнение на проекта се удължава с пет месеца.

- Изменение на сроковете по І етап от помощта за компенсиране на разходите за продуктите за растителна защита за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките:

  • нов срок за отчитане и представяне на документи: до 15 май 2020 г.
  • нов срок за изплащане на средствата: до 30 юни 2020 г.
Продължават да се прилагат и съществуващите схеми за държавни помощи, указанията за които са утвърдени или предстои да бъдат утвърдени от УС на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Това са: 

- Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.

- Помощ за компенсиране на щети по земеделски култури от неблагоприятни климатични условия.

- Помощ за компенсиране на разходите на земеделските производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)“.

- Помощта за компенсиране на разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – TutaabsolutaMeyrick (Lepidoptera).

- Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P.

- Помощ за насърчаване на производството и използването на висококачествени семена.

- Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.

- Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство.

Както Агри.БГ писа, част от първоначалните затруднения на стопаните вече са отстранени: уреди се достъпът до полетата и другите стопански обекти, въведоха се правила за превоза на работници, а фермерските и кооперативните пазари заработиха отново след Великден.