От 24-ти ноември 2014 г. започва да тече едномесечен срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“ (ПЗП), обяви на интернет страницата си Министерството на земеделието и храните.
 
Слой „ПЗП“ е създаден съгласно Наредба № 105, предвиждаща той да бъде изграден чрез използване на площи с минимален размер 0,1 хектара, които са с начин на трайно ползване по цифровата ортофотокарта - пасища, мери или ливади, попадат във физически блокове, включващи постоянни пасища и са заявявани в тях за подпомагане като постоянни пасища поне през една от последните 5 години. Слоят също така включва постоянно затревените площи, които са екологично чувствителни.
 
Основната цел на изработването му, освен спазване на разпоредби на европейски и национални регламенти и закони е да се подпомогне опазването на съществуващи постоянно затревени площи.
[news]
Към заповедта на министъра на земеделието и храните е приложена и по-подробна методика за създаването на специализирания слой „ПЗП“.

Информация и Заповед (придружена с методика и бланка на възражение) на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“
 
В тази връзка, в едномесечен срок - до 24-ти декември 2014 г. включително, всички собственици и ползватели на земеделски земи и други заинтересовани лица, държавни и общински администрации, могат да се запознаят със специализирания слой „Постоянно затревени площи” и евентуално да подадат възражения за обхвата му, по отношение на конкретни имоти от Картата на възстановената собственост (КВС) и/или Кадастралната карта (КК). 
 
Запознаването с обхвата на слой „ПЗП“ може да се извърши чрез специално разработена секция за това на интернет страницата на ДФ „Земеделие”. 
 
Запознаване с географския обхват на специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” може да се извърши в която и да е областна или общинска служба по земеделие в рамките на областта по местонахождение на конкретния имот.
 
Възраженията срещу обхвата на специализирания слой „Постоянно затревени площи” по отношение на конкретни негови части могат да се подават единствено по предварително одобрен образец, приложен към Заповедта. Възраженията се генерират автоматично от секцията за това от интернет страницата на ДФ „Земеделие”, след като са избрани за кои части да бъде подадено възражение, както и причините за възразяване за всеки избран имот. 
 
Генерираните и разпечатани възражения по образец се подават до Областна дирекция „Земеделие” по постоянен адрес или адрес на управление на подателя им, самостоятелно или със съдействието на служители на ОСЗ/ОДЗ. Възражението се подписва, като също така следва да се попълни саморъчно и името и адреса на подателя, както и адреса на областната дирекция „Земеделие”, чрез което се подава възражението. 
 
Всеки заинтересован ще има възможност да генерира и подаде и последващи възражения (по образец), които да допълват първоначалното подаденото такова (тоест впоследствие да се включат и имоти, които първоначално не са били избрани). 
 
Не подлежат на разглеждане възражения, които не са подадени в срок и/или не са по образец, генериран от интернет страницата на ДФ „Земеделие”.
 
Във връзка с подадените възражения ще се извършат необходимите проверки и специализирания слой „Постоянно затревени площи” ще бъде актуализиран, в случаите когато бъде установена техническа грешка или пропуск в него. 
 

Информация и Заповед (придружена с методика и бланка на възражение) на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!