Министерство на земеделието предлага разработване на три подмерки за компенсиране на земеделските стопани, както и за предприятия, преработващи селскостопански продукти, по извънредната помощ COVID-19. 

Субсидии по мярка COVID-19: Вижте ставките за всички сектори

На видеоконферентна среща на заместник-министрите Лозана Василева и Вергиния Кръстева с представители на браншовите организации бяха представени критериите и условията за кандидатстване по мярката

Подмярка COVID-1

По нея ще се подпомагат земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020. 

То ще се предоставя на кандидати за размера на допустимите площи и/или брой животни през Кампания 2019, но за не повече от заявените такива през Кампания 2020. Финансовата помощ ще бъде за производители на плодове и зеленчуци, розопроизводство, винено грозде, фермери, отглеждащи селскостопански животни и пчелари. 

В сектор „Пчеларство“ се предоставя подпомагане за пчелни семейства на допустими кандидати, участвали за държавна помощ de minimis през 2019 г., но за не повече от наличния брой пчелни семейства през 2020 г.

За сектор „Растениевъдство“ помощта за отглеждане на плодове е в размер на 500 лв./ха. За оранжерийни зеленчуци ставката е 5400 лв./ха. 

Относно подпомагането за отглеждане на зеленчуци на открито бяха обсъдени два варианта. Първият от тях е за подпомагане на производителите в размер на 650 лв./ хектар. Втората възможност е 6,5 % от прихода от реализацията на продукцията, добита от отглежданите култури, но не повече от 650 лв./ хектар. 

Подпомагането на зеленчуците на открито с по 65 лв./дка е определено като по-целесъобразно. 

По първата подмярка ще се подпомогне и отглеждането на рози по 900 лв./ха. Финансовата помощ за отглеждане на винени лозя е в размер на 300 лв./ха. 

В сектор „Животновъдство“ финансовата помощ ще бъде разпределена, както следва: за овце и кози – 10 лв. на глава животно; говеда – 53 лв. на глава животно и за биволи – 63 лв. на глава животно. Пчеларите ще получат по 5 лв. за едно пчелно семейство. 

Втора подмярка COVID-2

С нея се предвижда да се подкрепят земеделски стопани поради необходимостта от въвеждането на противоепидемични мерки в рамките на земеделските стопанства. Финансова помощ ще се предоставя на фермери, които отглеждат свине, птици и други селскостопански култури. Тя е на база средносписъчен брой на персонала за периода март – юни 2020 г. 

По нея стопаните ще получат 30 лв. за едно заето лице в земеделски стопанства, отглеждащи други селскостопански култури. 245 лв. ще се изплащат за едно заето лице за земеделски стопанства, отглеждащи свине, а за отглеждащите птици ставката е 430 лв. 

Трета подмярка COVID-3

По нея се предвижда да се компенсират малки и средни предприятия за преработка на селскостопански продукти. В предложения вариант финансовата помощ ще се предоставя, ако е установен спад на приходите от продажби на преработени селскостопански продукти с най-малко 20% по данни за периода март – юни на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. Относно посочените месеци се получиха различни предложения, които ще бъдат обсъдени, уточниха от министерството.

По нея ще могат да кандидатстват производствени сектори, засегнати най-много от пандемията. Подпомагането ще бъде 5% от декларираните приходи за календарната 2019 г.

В кратък срок браншът трябва да изпрати становища и предложения по изготвените критерии за кандидатстване по трите подмерки. Мерките и ставките ще бъдат обсъдени и със службите на ЕК.