Европейският парламент гласува и одобри Регламент за изменение на Регламент 1305/2013, който дава възможност за програмиране на извънредната мярка COVID-19 за подкрепа на сектор „Земеделие“. 

Субсидии за животни: Вижте предложените ставки по мярка COVID-19

Въз основа на представени данни от браншови организации и официални източници на информация Министерство на земеделието изготви предложение за прогнозни ставки, които да бъдат защитавани в процеса на нотификацията на мярката пред ЕК.

Средният размер на плащането на глава животно:
  • Говеда – 53 лв.;
  • биволи – 63 лв.;
  • овце и кози – 10 лв.;
  • птици – 0,08 лв.;
  • свине – 1 лв.;
  • пчелно семейство – 5 лв.
В сектор „Растениевъдство“ ставките са както следва:

•    зеленчуци на открито – 65 лв./дка; или 65 лв./1 000 лв. приход по подадена годишна данъчна декларация за 2020 г. Браншът ще избере кой подход да се приложи;
•    оранжерийни зеленчуци – 540 лв./дка;
•    плодове – 50 лв./дка;
•    розопроизводство – 90 лв./дка;
•    винено грозде – 30 лв./дка.

Всички останали земеделски производители, бенефициенти по ДПП, които не попадат в обхвата на горепосочените сектори, могат да кандидатстват по друго направление. По него ще се отпуска помощ в размер на 30 лв. на постоянно нает работник.

Операторите за преработка на плодове и зеленчуци, месо и месни продукти и мляко и млечни продукти също ще могат да кандидатстват за подпомагане, като в момента се разработват и обсъждат с браншовите организации изискванията и критериите за отпускане на помощта.

Предстои предложението за мярка и плащанията по нея да бъдат обсъдени с представителите на браншовите организации, както и с ЕК. В началото на месец юли ще бъде предложено прилагането на мярката COVID-19 за одобрение на членовете на Комитета по наблюдение. 

Кандидатстването по мярката ще става по допустими през 2019 г. площи и животни, но не повече от заявените през 2020 г. 

Максималната стойност на подпомагане за земеделски производител е 7 000 евро, а за малки и средни предприятия – 50 000 евро.

От Министерството на земеделието припомнят, че мярка COVID-19 e инициатива на България, подкрепена в хода на преговорния процес от всички страни членки на ЕС. Тя ще бъде в размер на 2% от бюджета по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. По мярката ще се компенсират разходите на стопаните за противоепидемични мерки, както и за намалени доходи от затворени канали за реализация на продукцията.