Приемът на проекти по най-популярната инвестиционна мярка на Програмата за развитие на селските райони 4.1 „Инвестиции в материални активи“ е отворен вече три месеца. На Фестивала на малината в Лозница Владислав Цветанов от дирекция "Развитие на селските райони" в земеделското министерство акцентира на някои особености в настоящия прием и евентуални грешки, които могат да избегнат кандидатите по мярката. 

Важните срокове през август

Опитът на Управляващия орган, съвместно с Държавен фонд "Земеделие" показва, че понякога земеделските стопани залагат в своите проекти инвестиции на такива стойности, които не са по силите им. Самите бенефициенти установяват това прекалено късно - в процеса на изпълнение на проектите си. Затруднени са с получаването на финансиране от страна на банките, което е важен елемент от изпълнението проекта.

“Всеки земеделски стопанин, който прави инвестиционен проект по мярка 4.1, трябва да е наясно има ли достатъчно финансови възможности и дали инвестициите, които ще направи по ПРСР, ще донесат в крайна сметка рентабилност на стопанството му”, подчерта Владислав Цветанов. 

Тъй като голяма част от средствата по мярка 4.1 са от Инструмента за възстановяване на ЕС, има възможност за осигуряване на финансова помощ до 75%. Тези кандидати, които заявяват по-висок  процент от 50%, в последствие трябва да извършат избор на изпълнители по т.нар ПМС 160, по което работят всички Оперативни програми. Какво означава това? Изборът на изпълнители не се извършва към момента на кандидатстването, а на по-късен етап - след сключване на административен договор.

Друга важна особеност на приема е, че за първи път по подмярка 4.1 се изисква история на земеделското стопанство. Допустими по подмярката са кандидати земеделски стопани, които, освен СПО над 8000 евро, имат земеделска дейност над 36 месеца.

При кандидатстване по 4.1 има документи, чиято подготовка изисква повече време от срока на приема. Ето защо е дадена възможност да се посочи входящ номер на документа, а той да се предостави на по-късен етап. “Това е първият прием, при който голяма част от документите могат да се представят и на по-късен етап - когато бъдат изискани от оценителната комисия”, посочи Цветанов. Но има и задължителни документи (бизнес план, избор на изпълнители, обоснованост на разходите, оферти и договори с доставчици и изпълнители), които се подават при самото кандидатстване, и не трябва да се подценяват. Липсата на един ключов документ може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.  

Експертът призова кандидатите да следят секцията за въпроси и отговори в ИСУН и в сайта на Земеделското министерство, където се разясняват конкретни питания по процедурата.

Въпреки че часът и датата на подаване на проектни предложения вече не са от значение за одобрението на проектите, експертите съветват да не се чака последния момент за подаването им.

До края на приема по инвестиционната мярка остават 2 месеца. Крайният срок е 30 септември 2021 г. По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Бюджетът по подмярка 4.1 за текущия прием е близо 221 млн.евро.

Следете темата и на cap4us.agri.bg