Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви данни за настъплението на птичия грип в животновъдните стопанства у нас.
 
 
Опасната инфекция е засегнала досега 26 птицеферми с повече от 1 милион птици в пет области на страната. Собствениците търпят огромни щети, държавният бюджет отпуска милиони за обезщетения. Ясно е, че вътрешният ред, дисциплината и хигиената са най-силните защити срещу заразата.
 
Агенцията по храните обяви допълнителни мерки за биосигурност, но между редовете се вмъкна и нещо крайно необичайно: „БАБХ също така настоява за… създаване на браншова организация, която да подпомага дейностите по контрола, който изпълнява Агенцията.
 
Няма нормативен документ в България, който да позволява на ветеринарните власти да се намесват в свободното право на сдружаване на гражданите. Наистина, БАБХ има широки правомощия за опазване на здравето на хората и на животните, но няма право да изисква някой друг „да подпомага дейностите по контрола“, които по закон са възложени на Агенцията. Нещо повече: за тази работа служителите на БАБХ получават заплати.
 
 
Конституцията на Република България много ясно казва: „Гражданите могат свободно да се сдружават.“ Това е основно право, записано в член 44, а доброволният характер на сдружаването е сърцевината на това право.
 
„Всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, на всяко равнище, по-специално в областите на политическото, профсъюзното или гражданското сдружаване, включително правото да образува и членува в професионални съюзи за защита на своите интереси“, гласи член 12 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
 
Същото основно право е записано и в член 11 на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.
 
Още Търновската конституция постановява в своя чл. 83: „Българските граждани имат право да съставляват дружества без всяко предварително разрешение, стига само целта и средствата на тия дружества да не принасят вреда на държавния и обществен порядък, на религията и добрите нрави”.
 
 

Ветеринарният контрол не бива да се използва като бухалка!

 
Буди тревога и фактът, че БАБХ настоява за създаване на една-единствена браншова организация на птицевъдите, с която да сподели контролните си функции. Кой ще застане начело на тази организация? Няма ли той да използва инструментите на „контрола“ срещу свои конкуренти? Известно е, че по проблемите с птичия грип има противоречие в интересите и напрежение между двата бранша „Кокошеви“ и „Водоплаващи“.  
 
Ако „контролиращата“ съсловна организация е само една, на върха й неизбежно ще се окаже само единият от двата бранша. Кой тогава ще защити другия? Отделно вътре в рамките на един бранш ще стане възможна саморазправата с конкуренти чрез инструментите на „контрола“, подпомагащ БАБХ.
 
Странното хрумване на Агенцията по храните за нейното „подпомагане“ срещу птичия грип напомня на цялото общество, че демокрацията никога не е в безопасност. Хората свикват с нея, също както и със строгите изисквания за биосигурност в животновъдството. Навярно и в двата случая човек може да си помисли, че леките нарушения не са опасни, че нямат значение. Точно тогава рискът става най-голям. 
 
Изводът е, не бива да допускаме Конституцията на Република България да се разболее от птичи грип.