На заседание на УС на Асоцацията на млекопреработвателите в България (АМБ) са били обсъдени измененията и допълненията в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС, информират от АМБ. Според тях залегналите изменения засягат както млекопроизводителите, така и млекопреработвателите.

 

И цитират: 5) Договорите за доставка на сурово мляко, различно от краве се регистрират от първия изкупвач в Областна дирекция „Земеделие" по адрес на дейността на изкупвача в 14 дневен срок от сключването. При прекратяване преди да е изтекъл срокът на договора или удължаването на срока с писмен анекс изкупвачът уведомява съответната Областна дирекция „Земеделие" в 14 дневен срок за настъпването на събитието. (6) Контролът за спазване на изискванията на предходните алинеи се упражнява от Разплащателната агенция по отношение на кравето мляко и от съответната Областна дирекция „Земеделие" по отношение на останалите млека Чл. 55 в. Министърът на земеделието и храните издава наредба, с която урежда: 1. условията и реда за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти. 2. условията и реда за регистрация и контрол на договорите за доставка на сурово мляко." § 55. Създават се чл. 71а и чл. 71б: „Чл.71а.(1) Одобрен изкупвач, който не изпълни задължение по чл. 51, т. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 10000 лв. (2) Одобрени изкупвач, който не изпълни задължение по чл. 51, т. 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. (3) Одобрен изкупвач, който не изпълни задължение по чл. 51, т. 6, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 10000 лв.

 

„Чл. 72а. (1) Който купува сурово мляко от производители без писмен договор, освен в случаите на разрешени директни продажби, се наказва с глоба или имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лева.(2) Производител на сурово мляко, който доставя мляко без договор, освен в случаите на разрешени директни продажби, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 2000 лева. Не се наказва производител на сурово мляко, който е подал сигнал до компетентния орган, преди извършване на нарушението Чл. 72б.(1) Физическо лице, което не изпълни задължение по чл.60, ал.2, се наказва с глоба в размер от 600 до 2000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.".

 

От АМБ подкрепят направените промени в законопроекта, но изразиха несъгласие с глобите. Те предлагат да бъде внесено предложение глобите да бъдат равнопоставени за производители и изкупвачи, като бъдат разпределени за първо и второ нарушение. От АМБ настояват и за преодоляване на сивия сектор и ще представят своето становище за контрол на суровото мляко. УС на АМБ изразява позиция и за освобождаване от ДДС на спечелени проекти, финансирани от европейските фондове. Членовете на УС искат да има гарантиран бюджет с по-висок процент на финансиране - 80% за пречиствателни инсталации и съоръжения, тъй като тези вложени средства не могат да бъдат възстановени, а според европейските изисквания те трябва да са изградени от всички млекопреработвателни предприятия и ферми.

 

УС на АМБ взе решение на 26 септември да проведе среща с ръководството на МЗХ, на която да изрази своите виждания и позиции за развитие на бранша.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!