Удължаването на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) с 2 години, които се считат за преходен период, води до удължаване и на крайния срок за извършване на плащанията по мерки и подмерки на Програмата – до 31.12.2025 г. 

Стартира подмярка 4.1. Какво влезе в последния момент?

Съгласно „Преходен регламент“ (Регламент (ЕС) 2020/2220) страните членки могат да продължат да отварят приеми за подпомагане по Втори стълб до 31.12.2022 г. При тяхното финансиране обаче важи правилото за N+3, тоест дават се още три години за извършване на плащанията.

В този преходен период удължената програма за развитие на селските райони у нас ще се подпомага със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г. плюс допълнителните 887,4 млн. евро по инструмента за възстановяване от COVID-19 – „Следващо поколение ЕС“ (Next Generation EU). 

Изменението на европейското законодателство позволява да се даде и по-дълъг срок за изпълнение на административните договори по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. Тази корекция е заложена в проект на заповед за изменение на насоките за кандидатстване по подмярката.

Кой стои зад проектите за иновации?

По първия прием бяха одобрени за финансиране 26 оперативни групи по ЕПИ. Предложението е крайният срок за тяхното изпълнение да се удължи до 1 септември 2025 г., като иновативният проект се изпълнява до 36 месеца от датата на сключване на административния договор.

По втория прием бяха подадени 37 проекта за агроиновации. Новият краен срок за тяхното изпълнение е 1 октомври 2025 г., като срокът е до 30 месеца от датата на сключване на административния договор.

Проектодокументът, с който се променя крайният срок за изпълнение на проектите по първия и втория прием по подмярка 16.1, е на обществено обсъждане до 26 април. Коментари се правят чрез ИСУН 2О20 или на имейл [email protected]