Със своя заповед кметът на Ловеч Минчо Казанджиев забрани ползването на питейна вода от водоснабдителните мрежи на населените места от общината за напояване и поливане. Заповедта е връчена на кметовете и кметските наместници на селата и е разпоредено информиране на населението.

 

Заповедта е издадена на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и предложение на изпълнителния директор на ВиК според Наредбата за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

 

Причината за забраната е продължителното засушаване и силното намаляване на дебитите на водоизточниците, ползвани за питейно-битово водоснабдяване на населените места в общината, и с оглед осигуряване на достатъчни за питейно-битовите нужди на населението водни количества.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!