Европейският парламент прие на 19 април тази година нови правила за насърчаване на производството на биохрани в ЕС.
 
 
За да влезе в сила, новият регламент трябва да бъде гласуван от Съвета на ЕС. В интервю за сайта на Европейския парламент докладчикът Мартин Хойзлинг, депутат от Зелени/ЕСА, Германия, обяснява ползите от новите правила.
 
- Преговорите за новото законодателство за биоземеделието продължиха 20 месеца. Как оценявате резултата? Кои са основните промени?
- Реформата отговаря на новите предизвикателства за биоземеделието. Секторът е в разцвет. Ще има по-последователни проверки за измами, но също така и предпазни мерки срещу замърсяване. Вносът на био продукти ще трябва да отговаря на същите стандарти, каквито има в ЕС. Новите правила обхващат земеделието, животновъдството и аквакултурите, създават по-добри информационни системи между държавите-членки и уеднаквяват отговорностите и системите за сертифициране.
 
Напълно нови са правилата за използването на семена. В бъдеще доставчиците ще могат да предлагат повече традиционни видове, адаптирани към местните условия. Често те са по-здрави и устойчиви на болести. Досега, за разлика от САЩ, тези видове не можеха да се ползват или се продаваха при трудни условия в Европа.
 
- Какви са ползите за селскостопанските производители?
- Ползите са много! Например, груповото сертифициране: малките производители и преработватели ще могат да сформират групи, което ще намали разходите за сертифициране и инспекции.
 
Що се отнася до вноса, хармонизацията на производствените стандарти за страни, с които няма двустранни търговски споразумения, ще ги приведе в съответствие с европейските стандарти. Към момента по света има 64 различни производствени стандарта. Европейските производители съответно ще могат да разчитат на по-равноправни условия в бъдеще.
 
Парламентът успя да запази правилото, че инспекциите на производството са на годишна база. Интервалът обаче може да се удължи на 24 месеца, ако не са открити нередности или нарушения през последните три години.
 
Освен това ще се подобри обменът на информация. Производителите ще могат да предлагат продукцията си публично чрез платформи на държавите-членки. Фермерите и градинарите, както и държавите и Комисията, ще имат по-добър поглед върху наличието на чисто отглеждани растения и животни.
 
 
- Индустрията за биохрани вече не е малък пазар. Как новото законодателство ще отговори на очакванията за качество на потребителите?
- Стандартите за био производство вече са много високи, но доверието на потребителите може да бъде укрепено най-добре, когато правилата са ясни и разбираеми. Новото законодателство определено има положителен принос.
 
Освен това много от правилата, които дават сигурност на производителите, са от полза за потребителите. Например, годишният контрол гарантира, че компаниите се инспектират редовно.
 
Новите правила за вноса също са положителни за потребителите, защото те ще могат да разчитат на хармонизирани високи стандарти. Подобряват се и правилата за отношението към животните.
 
- Важен въпрос е използването на пестициди. Как ще бъде регулирано то?
- Въпросът за праговете за наличието на пестициди беше тема на разгорещен дебат, но новите правила не са много по-различни от сегашната ситуация. Компаниите ще трябва да продължат да вземат предпазни мерки, особено по време на съхраняването и транспорта.
 
Държавите-членки ще запазят възможността да налагат на фермерите лимити, които са по-стриктни от настоящите.
Ново изискване е, че контролиращият орган трябва да действа бързо в случай на съмнения.
 
Важно е да намерим отговор на проблема с остатъците от пестициди в бъдеще. Със сигурност, секторът, политиците и експертите от надзорните органи трябва да продължат да работят усилено по въпроса и да разработят стратегии за минимизиране с оглед на запазване на доверието на потребителите.